Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

PROGRAME DE MASTER DIDACTIC ACREDITATE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

 

PROGRAME DE MASTER DIDACTIC ACREDITATE

ÎN DOMENIUL ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

 

        În baza Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 4524 din 12.06.2020, Facultatea de Litere, prin Departamentul de comunicare, jurnalism și științe ale educație organizează, în anul universitar 2020-2021, patru programe de studii universitare de master didactic, încadrate în domeniul Științe ale educației. Programele de studii de master didactic acreditate sunt:

-      Master didactic în Biologie;

-      Master didactic în Calculatoare și tehnologia informației;

-      Master didactic în Chimie;

-      Master didactic în Informatică.

        Programele de master didactic sunt organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, pe locuri finanţate de la bugetul de stat, cu o capacitate de școlarizare de 50 locuri pentru cele patru programe, şi se adresează absolvenţilor cu diplomă de licenţă sau echivalentă, care optează pentru cariera didactică.  Absolvenții cu diploma de licență sau echivalentă se pot înscrie la programul de master didactic din același domeniu fundamental din care face parte specializarea dobândită prin studiile de licență. Domeniile fundamentale din care fac parte programele de studii pentru care se organizează admitere sunt:1) Matematică și științe ale naturii; 2) Științe inginerești; 3) Științe biologice și biomedicale.

         Programul pilot pentru  masteratul didactic va fi susținute prin Proiectul POCU “Start în carieră prin master didactic”, beneficiar Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în parteneriat cu opt universități. În conformitate cu acest proiect, studenţilor li se oferă o serie de facilităţi: burse lunare, echipamente informatice, stagii de formare la universităţi europene.

        Calendarul concursului de admitere, sesiunea a doua, pentru ocuparea a 24 locuri disponibile, este următorul:

 • 28 septembrie - 4 octombrie 2020: înscrierea candidaților, care  se face online, prin platforma Evidența studenților:  https://evstud.ucv.ro;
 • 5 octombrie 2020: evaluarea eseului motivațional;
 • 6 octombrie 2020: afișarea rezultatelor;
 • 7 - 9 octombrie 2020: confirmarea locurilor.

 

 1.  DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

* Copiile documentelor de la punctele 2-9 de mai jos vor avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.Acestea vor fi scanate și încărcate pe platforma EvStud https://evstud.ucv.ro

 1. Fișa de înscriere (se completează online);
 2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;*
 3. Diploma de licenţă/absolvire sau adeverinţa de licenţă (numai pentru absolvenţii 2020);*
 4. Foaia matricolă facultate / suplimentul la diplomă (cu excepţia absolvenţilor 2020);*
 5. Certificatul de naştere;*
 6. Carte de identitate;*
 7. Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicul de familie (cu specificaţia medicului „apt pentru facultate”);*
 8. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere) prin modulul de admitere*

             Taxa de înscriere în valoare de 100 lei se poate achita prin BRD în conturile:

 • RO48BRDE170SV46910431700
 • RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghișeu
 • chitanța care atesta achitarea taxei se încarcă pe platforma EvStud la secțiunea Acte identitate. Alte documente – Alte acte.
 • sau prin aplicația de înscriere online, cu cardul bancar.

              https://www.ucv.ro/admitere/taxe_admitere/

 1. Candidaţii care sunt studenţi sau absolvenţi ai unui alt masterat prezintă la înscriere adeverinţa de student masterand şi adeverinţa (de student masterand sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă);*
 2. Eseu motivațional / portofoliu de concurs conform criteriilor de admitere (se încarcă în platforma EvStud https://evstud.ucv.ro  la secțiunea Acte identitate. Alte documente – Alte acte).

 

        Modalitatea de selecție a candidaților la programele de master didactic se realizează prin:

-      probă eliminatorie, constând în eseu argumentativ/ motivațional depus la dosarul

       de admitere, evaluat cu admis/respins;

-      media anilor de studiu din ciclul universitar de licență, care constituie criteriul de

       ierarhizare a candidaților

      Criteriile de departajare sunt:

-      media examenului de finalizare a studiilor de licență;

-       media de la examenul de bacalaureat.

 2) Criteriile de evaluare ale eseului argumentativ/motivațional se referă la: motivarea opțiunii pentru specializarea aleasă și/sau pentru cariera didactică; autoevaluarea nivelului inițial al competențelor cognitive, metodologic-acționale și transversale; rezultate academice/școlare care pot fi valorificate în studiile de masteraşteptări/opțiuni privind curriculumul şi modalităţile de instruire ale programului de master.

 

Contact:

Telefon: 0251414468

Email: secretariat.litere@ucv.ro