Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Admitere licenta

 

Admitere licenţă 2023

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de LICENŢĂ, Anul I, anul universitar 2023/2024

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII

 1. CRITERII DE ADMITERE

În functie de specializare, admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă, se organizează pe baza următoarelor criterii:

Domeniul şi specializarea

Concurs de admitere şi criterii de departajare

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Limbă şi literatură

 • Limba şi literatura română - O limbă şi literatura modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) (IF/ID) - Craiova
 • Limba şi literatura română - O limbă şi literatura modernă (franceză, engleză) (IF) - Drobeta-Turnu Severin
 • Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină (IF)
 • Limba şi literatura modernă A (engleză/franceză) - Limbă şi literatură modernă B (franceză/ engleză/ germană/ italiană/ spaniolă)/ Limba şi literatura latină (IF)

Concurs de admitere pe bază de dosar.

Media generală de admitere, reprezentată de media examenului de bacalaureat (100%)

 

Criterii de departajare

 1. Limba şi literatura română – proba scrisă de la exa­me­nul de bacalaureat
 2. Media generală a anilor de studiu de liceu

 

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Limbi moderne aplicate

 • Traducere şi interpretare (engleză, franceză) (IF)

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Ştiinţe ale comunicării

 • Comunicare şi relaţii publice (IF)

 

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Ştiinţe ale educaţiei

 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF) – Craiova
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF) – Drobeta-Turnu Severin

 

Concurs de admitere

Etapa I – eliminatorie Eseu motivațional depus la dosarul de admitere. Acesta va fi evaluat cu admis/respins.

Informații privind redactarea eseului motivațional găsiți aici.

Etapa a II-a – dosar:  Media examenului de  bacalaureat – 100%

 

Criterii de departajare

 1. Limba şi literatura română – proba scrisă de la exa­me­nul de bacalaureat
 2. Media generală a anilor de studiu de liceu

 

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Teatru şi artele spectacolului

 • Artele spectacolului (actorie) (IF)

 

 

Examenul de admitere se va desfășura practic.

Media de admitere se calculează astfel:

Testare aptitudini interpretative 50%.

Testare creativitate prin Jocuri teatrale 50%.

 

Criterii de departajare

1. Media la examenul de bacalaureat.

2. Media generală obținută în anii de studiu de liceu.

 

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Muzică

 • Muzică (IF)

 

PROBĂ INTERPRETATIVĂ (A)

 • Interpretarea a două piese reprezentative (vocal și/sau instrumental) alese din creația națională sau internațională, aparținând unuia dintre genurile următoare:
 • Clasic (arie, lied sau lucrări instrumentale);
 • Divertisment (muzică ușoară, folk, rock etc.);
 • Folcloric (muzică populară, romanță).
 • Piesele pot fi interpretate:
 • Vocal acompaniate de un instrument (pian, chitară etc.);
 • Vocal neacompaniate;
 • Instrumental (orice instrument muzical clasic, popular sau modern).

 

PROBĂ TEORETICĂ (B)

 • Auz muzical: intervale simple şi compuse, acorduri de trei sunete, în toate stările şi în poziţie strânsă. Recunoaşterea şi intonarea acestora;
 • Solfegiu la prima vedere: Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, în tonalităţi cu până la 2 alteraţii constitutive, cu elemente cromatice, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi apropiate, cu intervale până la decimă (inclusiv), într-una din măsurile de 3, 4 şi 6 timpi, având formule ritmice de grad superior;
 • Analiza solfegiului (metrică şi ritmică).

 

Media de admitere se calculează astfel: Nota la proba interpretativă (A) x 40% + Nota la proba teoretică (B) x 60%

 

Criterii de departajare

1. Media la examenul de Bacalaureat

2. Media generală obținută în anii de studiu de liceu.

 

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Muzică

 • Interpretare muzicală – canto (IF)

 

Probe de admitere:

RECITAL (A)

 • Se vor prezenta minimum 2 lucrări din perioade stilistice diferite. Alegerea repertoriului este lăsată exclusiv la alegerea candidatului din programa clasei a XII-a. Lucrările muzicale vor fi prezentate obligatoriu cu acompaniament de pian.

PROBĂ TEORETICĂ (B)

 • Auz muzical: intervale simple şi compuse, acorduri de trei sunete, în toate stările şi în poziţie strânsă. Recunoaşterea şi intonarea acestora.
 • Solfegiu la prima vedere: Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, în tonalităţi cu până la 1 alteraţie constitutivă, cu elemente cromatice, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi apropiate, cu intervale până la decimă (inclusiv), într-una din măsurile de 2, 3 şi 4 timpi, având formule ritmice de grad superior;
 • Analiza solfegiului (metrică şi ritmică).
 • Reproducerea muzicală vocală a unui scurt fragment melodic: recunoașterea înălțimilor și duratelor.

 

Media de admitere se calculează astfel:

Nota la Recital (A) x 60% + Nota la Proba teoretică (B) x 40%

 

Criterii de departajare

 1. Media la examenul de Bacalaureat
 2. Media generală obținută în anii de studiu de liceu.

 

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Muzică

 • Interpretare muzicală – instrumente (IF)

 

Probe de admitere:

RECITAL (A) - Se vor prezenta minimum 3 lucrări din perioade stilistice diferite. Alegerea repertoriului este lăsată exclusiv la alegerea candidatului din programa clasei a XII-a. Comisia își rezervă dreptul de a limita numărul de lucrări audiate, în funcție de repertoriul prezentat. Lucrările muzicale cu acompaniament de pian vor fi prezentate obligatoriu cu acompaniament.

 

PROBĂ TEORETICĂ (B)

 • Auz muzical: intervale simple şi compuse, acorduri de trei sunete, în toate stările şi în poziţie strânsă. Recunoaşterea şi intonarea acestora;
 • Solfegiu la prima vedere: Intonarea la prima vedere a unui solfegiu în cheile sol şi fa, în tonalităţi cu până la 2 alteraţii constitutive, cu elemente cromatice, cu inflexiuni modulatorii la tonalităţi apropiate, cu intervale până la decimă (inclusiv), într-una din măsurile de 2, 3 şi 4 timpi, având formule ritmice de grad superior;
 • Analiza solfegiului (metrică şi ritmică).
 • Reproducerea muzicală vocală a unui scurt fragment melodic: recunoașterea înălțimilor și duratelor.

 

Media de admitere se calculează astfel: Nota la Recital (A) x 60% + Nota la Proba teoretică (B) x 40%

 

Criterii de departajare

 1. Media la examenul de Bacalaureat;
 2. Media generală obținută în anii de studiu de liceu.

 

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Cinematografie si media

 • Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie) (IF)

Examenul de admitere se va desfășura practic (oral).

Media de admitere se calculează astfel:

Analiza unei fotografii la prima vedere 50%.

Colocviu de cultură cinematografică pe baza filmografiei și a bibliografiei (orientative) anunțate 50%

 

Criterii de departajare:

 1. Media la examenul de Bacalaureat
 2. Media generală obținută în anii de studiu de liceu

 

 

Eseul motivațional scanat se depune la dosarul de admitere pentru programul de studii Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Craiova și Drobeta-Turnu Severin) și trebuie să respecte normele de redactare. Informații aici:

https://litere.ucv.ro/litere/ro/content/tematic%C4%83-admitere-licen%C8%9B%C4%83  

 

 

Metodologiile pentru examenul de admitere, domeniul arte, se găsesc aici:

https://litere.ucv.ro/litere/ro/content/tematic%C4%83-admitere-licen%C8%9B%C4%83   

 

CALENDAR ADMITERE

 1. Inscrieri şi probe eliminatorii

Domeniul de licență

Înscrierea candidaţilor

Afișarea candidaților înscriși

Desfăşurarea probelor de concurs

(oral/probe de aptitudini)

 

Afişarea rezultatelor

parțiale

 

Limbă şi literatură

 

15.03-17.07.2023

18.07.2023

 

-

 

 

20.07. 2023

pe site-ul universității: www.ucv.ro

Limbi moderne aplicate

15.03-17.07.2023

18.07.2023

 

-

Ştiinţe ale comunicării

15.03-17.07.2023

18.07.2023

 

-

Ştiinţe ale educaţiei

15.03-17.07.2023

18.07.2023

Proba de concurs – eseu motivational depus la dosarul de admitere

19.07.2023

 

Muzică

15.03-17.07.2023

18.07.2023

 

Probele de concurs

19.07.2023

Teatru şi artele spectacolului

15.03-17.07.2023

18.07.2023

Probele de concurs

19.07.2023

Cinematografie și media

15.03-17.07.2023

18.07.2023

Probele de concurs

19.07.2023

 

 1. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE - ÎNMATRICULARE:
 2. 20-24.07.2023 – Confirmarea locurilor (- Plata taxei de înmatriculare prin platforma de admitere sau la casieria universității; - dovada achitării taxei de înmatriculare pentru candidații care nu achită taxa prin platforma de admitere)
 3. 25.07.2023 – Afișare intermediară / Redistribuirea locurilor neconfirmate
 4. 25-30.07.2023 Confirmarea locurilor ocupate după redistribuie (- Depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși; Plata primei tranșe din taxa de școlarizare – 2000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă; semnarea contracte de școlarizare)
 5. 31.07.2023 – Redistribuirea locurilor neconfirmate / Afișare rezultate finale

 

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

*Copiile documentelor de la punctele 2-8 de mai jos vor avea semnătura candidatului și mențiunea “copie conform cu originalul”.

Acestea vor fi scanate și încărcate pe platforma EvStud https://evstud.ucv.ro

 

 1. Fișa de înscriere (se completează online);
 2. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere) prin modulul de admitere*
 3. Certificatul de naștere;*
 4. Diplomă de bacalaureat / Adeverinţa (pentru absolvenţii 2023);*
 5. Foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;* Absolvenţii de liceu din promoţia 2022/2023 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 6. Carte de identitate;*
 7. Adeverință medicală;*
 8. Pentru candidaţii care sunt studenţi/absolvenți: adeverinţa de student, adeverinţa (de student sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă).*
 9. Eseu motivațional / portofoliu de concurs dacă este cazul, conform criteriilor de admitere, se încarcă în platforma EvStud https://evstud.ucv.ro.
 10. Document care să ateste numărul de ani școlarizați la buget în învățământul universitar din România (la ciclul licență) – dacă este cazul.

 

Contact:

Telefon  0723207547

Email: 

- Craiova: cont Licenţă admiterelicenta.literecv@ucv.ro

- Severin: cont Licenţă admiterelicenta.literesv@ucv.ro