Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Admitere - Masterat

 

Admitere Masterat 2021

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ    CRITERII DE ADMITERE    CALENDARUL ADMITERII    DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  

 

PROGRAME DE STUDII MASTERAT – Anul I, anul universitar 2021-2022

 

Repartizarea cifrei de școlarizare

 

Facultatea/

Domeniul

 

 

 

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP)

 

A / AP

Forma de învăță­mânt IF/ID/

IFR

Capaci­ta­tea de școlari­zare

(0)

Număr locuri propuse buget

Total

români

(1)

Din care:

 

Nr. locuri

cu taxă
(2)

Număr locuri români de pretutindeni propuse pentru 2021/2022

(3)

Număr locuri CPV

(4)

 

 

 

Număr locuri bursieri ai statului român

(5)

 

Număr locuri Rromi

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

Master didactic

 

Cu bursă

Fără

bursă

Cu taxă (CPL)

 

LITERE

 

Filologie

Studii de limba și literatura română

A / IF

 

 

 

 

300

40

-

-

-

6

1

2

-

1

-

 

Studii de limba engleză și literaturi anglo-americane

A / IF

40

-

-

-

10

-

-

-

-

-

 

Traducere și terminologii în context european

A / IF

19

-

-

-

30

-

-

-

1

-

 

Paradigme ale comunicării interculturale

A / IF

20

1

-

-

25

-

5

-

1

-

 

Științe ale educației

Management educațional

A / IF

 

 

 

 

 

200

20

-

-

-

30

-

-

 

-

-

 

Consiliere educațională și dezvoltarea carierei (la Drobeta-Turnu Severin)

A / IF

20

-

-

-

30

-

-

-

-

-

 

Master didactic  în Biologie

A / IF

13

-

-

 

 

 

50

12

-

-

-

-

-

 

Master didactic  în Calculatoare și tehnologia informației

A / IF

13

-

-

12

-

-

-

-

-

 

Master didactic  în Chimie

A / IF

12

-

-

13

-

-

-

-

-

 

Master didactic  în Informatică

A / IF

12

-

-

13

-

-

-

-

-

 

Teatru și artele spectacolului

Arta actorului

A / IF

 

50

8

-

-

-

5

-

-

-

-

-

 

Management și antreprenoriat cultural

A / IF

5

-

-

5

-

-

-

-

-

 

Muzică

Artă muzicală românească contemporană

A / IF

25

8

1

-

-

17

-

-

-

-

-

 

Total facultate

575

230

2

-

50

208

1

7

-

3

-

 
 

 

 

 CRITERII DE ADMITERE

În funcție de specializare, admiterea pentru ciclul de studii universitare de masterat se organizează pe baza următoarelor criterii:

Domeniul şi specializarea

Concurs de admitere şi criterii de departajare

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Filologie

 • Studii de limba şi literatura română  (IF) – Craiova (limba de predare: română)
 • Studii de limba engleză şi literaturi anglo-americane (IF) – Craiova (limba de predare: engleză)
 • Traducere şi terminologii în context european (IF) – Craiova (limba de predare: engleză, franceză / germană)
 • Paradigme ale comunicării interculturale (IF) – Craiova (limba de predare: română)

 

Concurs de admitere

 1. Eseu motivațional depus la dosarul de admitere. Acesta va fi evaluat cu admis/ respins.
 2. Ierarhizarea se va face după media anilor de studiu din ciclul universitar de licență.

 

 

Criterii de departajare

Criteriul 1- Media examenului de finalizare studii - licenţă

Criteriul 2- Media examenului de bacalaureat

 

Eseul motivațional scanat se depune la dosarul de admitere și trebuie să respecte normele de redactare. Informații aici.

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Ştiinţe ale educaţiei

 • Management educaţional (IF) – Craiova (limba de predare: română)
 • Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei (IF) – Drobeta-Turnu Severin (limba de predare: română)
 • Master didactic în Biologie (IF) – Craiova (limba de predare: română)
 • Master didactic în Calculatoare și Tehnologia Informației (IF) – Craiova (limba de predare: română)
 • Master didactic în Chimie (IF) – Craiova (limba de predare: română)
 • Master didactic în Informatică (IF) – Craiova (limba de predare: română)

Concurs de admitere

 1. Eseu argumentativ/motivațional depus la dosarul de admitere. Acesta va fi evaluat cu admis/ respins.
 2. Ierarhizarea se va face după media anilor de studiu din ciclul universitar de licență.

Criteriile de departajare

Criteriul 1- Media examenului de finalizare studii - licenţă

Criteriul 2- Media examenului de bacalaureat       

 

Informații privind eseul argumentativ/ motivațional aici.

 

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Ştiinţe ale comunicării

 • Media online și imagine instituțională (IF) – Craiova (limba de predare: română)

Concurs de admitere

 1. Eseu argumentativ/motivațional depus la dosarul de admitere. Acesta va fi evaluat cu admis/ respins.
 2. Ierarhizarea se va face după media anilor de studiu din ciclul universitar de licență.

Criteriile de departajare

Criteriul 1- Media examenului de finalizare studii - licenţă

Criteriul 2- Media examenului de bacalaureat

 

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Teatru şi artele spectacolului

Arta actorului (IF) – Craiova (limba de predare: română)

Concurs de admitere - online

Proba 1– Interviu pe baza Dosarului de concurs (Portofoliu personal: Memoriu de activitate, CV si  motivața) – oral

Proba 2 – Proba de aptitudini interpretative pe baza Repertoriului de concurs – practic (7-15 minute)

Mențiuni:

 1. Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 2. Nota finală este media aritmetică a celor două probe.

 

Criteriile de departajare

Criteriul 1- Media examenului de finalizare studii - licenţă

Criteriul 2- Media generală a anilor de studiu din ciclul universitar de licenţă     

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Teatru şi artele spectacolului

 • Management şi antreprenoriat cultural (IF) – Craiova (limba de predare: română)

Concurs de admitere - online

La înscriere candidații vor depune un Portofoliu personal.

 • un Curriculum Vitae (format Europass);
 • un Memoriu de activitate;
 • un Mini-proiect

Etapă unică (oral):

Proba 1 – Interviu  - pe baza Portofoliului personal (depus la înscriere).

Proba 2 – Colocviu de cultură teatrală - pe baza bibliografiei de concurs.

Mențiuni:

 1. Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 2. Nota finală este media aritmetică a celor două probe.

Criteriile de departajare

Criteriul 1 - Media examenului de finalizare studii - licenţă.

Criteriul 2 - Media generală a anilor de studiu din ciclul universitar de licenţă.                           

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Muzică

 • Artă muzicală românească contemporană (IF) – Craiova (limba de predare: română)

 

Concurs de admitere - online

La înscriere candidații vor depune un Portofoliu personal.

 • un Curriculum Vitae (format Europass);
 • un Memoriu de activitate;
 • un Mini-proiect

Proba 1 : Interviu  - pe baza Portofoliului personal (depus la înscriere).

Proba 2 : Colocviu de cultură muzicală - pe baza bibliografiei de concurs.

 

Precizări:

 1. Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 2. Nota finală este media aritmetică a celor două probe

 

Criteriile de departajare

Criteriul 1- Media de la examenul de licență

Criteriul 2- Media anilor de studii de licenţă

 

 • pentru examenul de admitere la specializările Arta actorului, Management și antreprenoriat cultural, Artă muzicală românească contemporană se găseşte aici.

 

Informații suplimentare privind admiterea (Regulamentul de admitere și Metodologia de admitere la programele de master în Domeniul Stiințe ale Educației) se găsesc pe site-ul Universității din Craiova https://www.ucv.ro/invatamant/management/regulamente/invigoare.php

 

 

 CALENDAR ADMITERE

Inscrieri şi probe eliminatorii

Domeniul de masterat

Înscrierea candidaţilor

Desfăşurarea probelor de concurs online

Afişarea rezultatelor parțiale

 

 • Filologie
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Teatru şi artele spectacolului
 • Muzică

 

9 - 13 iulie 2021

 

15  iulie 2021

 

16 iulie 2021

pe site-ul universității: www.ucv.ro

 

CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE - ÎNMATRICULARE:

 • 18- 21 iulie 2021 – Confirmarea locurilor
 • 22 iulie 2021 – Afișare intermediară / Redistribuirea locurilor neconfirmate
 • 23-26 iulie 2021 – Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire
 • 28 iulie 2021– Afișare rezultate finale

 

 DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

*Copiile documentelor de la punctele 2-9 de mai jos vor avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.

Acestea vor fi scanate și încărcate pe platforma EvStud https://evstud.ucv.ro

 

 1. Fișa de înscriere (se completează online);
 2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;*
 3. Diploma de licenţă/absolvire sau adeverinţa de licenţă (numai pentru absolvenţii 2021);*
 4. Foaia matricolă facultate / suplimentul la diplomă (cu excepţia absolvenţilor 2021);*
 5. Certificatul de naştere;*
 6. Carte de identitate;*
 7. Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicul de familie (cu specificaţia medicului „apt pentru facultate”);*
 8. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere) prin modulul de admitere*
 9. Candidaţii care sunt studenţi sau absolvenţi ai unui alt masterat prezintă la înscriere adeverinţa de student masterand şi adeverinţa (de student masterand sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă);*
 10. Eseu motivațional / portofoliu de concurs conform criteriilor de admitere (se încarcă în platforma EvStud https://evstud.ucv.ro).

 

Contact:

Telefon  0251414468

Email:  secretariat.litere@ucv.ro