Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Admitere - Masterat

 

Admitere Masterat 2023

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  

Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de MASTER, Anul I,  anul universitar  2023/2024

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII

 1.  CRITERII DE ADMITERE

În funcție de specializare, admiterea pentru ciclul de studii universitare de masterat se organizează pe baza următoarelor criterii:

Domeniul şi specializarea

Concurs de admitere şi criterii de departajare

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Filologie

 • Studii de limba şi literatura română  (IF) – Craiova (limba de predare: română)
 • Studii de limba engleză şi literaturi anglo-americane (IF) – Craiova (limba de predare: engleză)
 • Traducere şi terminologii în context european (IF) – Craiova (limba de predare: engleză, franceză / germană)
 • Paradigme ale comunicării interculturale (IF) – Craiova (limba de predare: română)

 

Concurs de admitere

 1. Eseu motivațional depus la dosarul de admitere. Acesta va fi evaluat cu admis/ respins.
 2. Ierarhizarea se va face după media aritmetică între media anilor de studiu din ciclul universitar de licență și media obținută la examenul de finalizare a studiilor de licență.

 

Criterii de departajare

Criteriul 1- Nota la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate de la examenul de licenţă

Criteriul 2- Media de la examenul de bacalaureat

 

Eseul motivațional scanat se depune la dosarul de admitere și trebuie să respecte normele de redactare. Informații aici.

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Ştiinţe ale educaţiei

 • Management educaţional (IF) – Craiova (limba de predare: română)
 • Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei (IF) – Drobeta-Turnu Severin (limba de predare: română)
 • Master didactic în Biologie (IF) – Craiova (limba de predare: română)
 • Master didactic în Calculatoare și Tehnologia Informației (IF) – Craiova (limba de predare: română)
 • Master didactic în Chimie (IF) – Craiova (limba de predare: română)
 • Master didactic în Informatică (IF) – Craiova (limba de predare: română)

Concurs de admitere

 1. Eseu argumentativ/motivațional depus la dosarul de admitere. Acesta va fi evaluat cu admis/ respins.
 2. Media de admitere este:  Media aritmetica a mediei anilor de studii de licență și a mediei examenului de licență.

 

Criteriile de departajare

Criteriul 1- Nota la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate de la examenul de licenţă

Criteriul 2- Media de la examenul de bacalaureat   

 

Informații privind eseul argumentativ/ motivațional aici.

 

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Teatru şi artele spectacolului

Arta actorului (IF) – Craiova (limba de predare: română)

Etapă unică (oral).

Media de admitere se calculează astfel:

Interviu pe baza Dosarului de concurs (oral) - 50%;

Proba de aptitudini interpretative pe baza Repertoriului de concurs - practic (7 -15 minute) – 50%.

 

Criteriile de departajare

Criteriul 1- Media examenului de licență;

Criteriul 2- Media de la examenul de bacalaureat.     

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Teatru şi artele spectacolului

 • Management şi antreprenoriat cultural (IF) – Craiova (limba de predare: română)

Etapă unică (oral).

Media de admitere se calculează astfel:

Interviu - pe baza Portofoliului personal (depus la înscriere) – 50%;

Colocviu de cultură teatrală - pe baza bibliografiei de concurs – 50%.

 

Criteriile de departajare

Criteriul 1- Media examenului de licență;

Criteriul 2- Media de la examenul de bacalaureat.                           

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Muzică

 • Artă muzicală românească contemporană (IF) – Craiova (limba de predare: română)
 • Artă muzicală aplicată (IF) – Craiova (limba de predare: română)

 

Etapă unică (oral).

Media de admitere se calculează astfel:

 Interviu - pe baza Portofoliului personal (depus la înscriere) – 50%;

Colocviu de cultură muzicală - pe baza bibliografiei de concurs – 50%.

 

Criteriile de departajare

Criteriul 1- Media examenului de licență;

Criteriul 2- Media de la examenul de bacalaureat.

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Științe ale comunicării

 • Media online și imagine instituțională (IF) – Craiova (limba de predare: română)

 

Concurs de admitere

1. Eseu motivațional depus la dosarul de admitere. Acesta va fi evaluat cu admis/ respins.

2. Ierarhizarea se va face după media aritmetică între media anilor de studiu din ciclul universitar de licență și media obținută la examenul de finalizare a studiilor de licență.

 

Criteriile de departajare

Criteriul 1- Media examenului de licență;

Criteriul 2- Media de la examenul de bacalaureat.

 

 1. pentru examenul de admitere la specializările Arta actorului, Management și antreprenoriat cultural, Artă muzicală românească contemporană se găseşte aici:

 

Informații suplimentare privind admiterea (Regulamentul de admitere și Metodologia de admitere la programele de master în Domeniul Științe ale Educației) se găsesc pe site-ul Universității din Craiova https://www.ucv.ro/invatamant/management/regulamente/invigoare.php

 

2.2. CALENDAR ADMITERE

      2.2.1. Inscrieri şi probe eliminatorii

Domeniul de masterat

Înscrierea candidaţilor

Afișarea candidaților înscriși

Desfăşurarea probelor de concurs

Afişarea rezultatelor parțiale

 

 • Filologie
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Științe ale comunicării
 • Teatru şi artele spectacolului
 • Muzică

 

15.03 – 14.07.2023

 

15.07.2023

 

17.07.2023

 

19.07.2023

pe site-ul universității: www.ucv.ro

 

    2.2.2. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE - ÎNMATRICULARE:

19-23.07.2023 – Confirmarea locurilor (- Plata taxei de înmatriculare prin platforma de admitere sau la casieria universității; - dovada achitării taxei de înmatriculare pentru candidații care nu achită taxa prin platforma de admitere)

24.07.2023 – Afișare intermediară / Redistribuirea locurilor neconfirmate

24-27.07.2023 – Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (- Depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși; - Plata primei tranșe din taxa de școlarizare – 2500 lei pentru candidații declarați admiși la taxă; - semnarea contracte de școlarizare)

28.07.2023 – Redistribuirea locurilor neconfirmate /Afișare rezultate finale

 

2.3. DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

*Copiile documentelor de la punctele 2-9 de mai jos vor avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.

Acestea vor fi scanate și încărcate pe platforma EvStud https://evstud.ucv.ro

 

 1. Fișa de înscriere (se completează online);
 2. Diploma de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;*
 3. Diploma de licenţă/absolvire sau adeverinţa de licenţă (numai pentru absolvenţii 2022);*
 4. Foaia matricolă facultate / suplimentul la diplomă (cu excepţia absolvenţilor 2022);*
 5. Certificatul de naştere;*
 6. Carte de identitate;*
 7. Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicul de familie (cu specificaţia medicului „apt pentru facultate”);*
 8. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere) prin modulul de admitere*
 9. Candidaţii care sunt studenţi sau absolvenţi ai unui alt masterat prezintă la înscriere adeverinţa de student masterand şi adeverinţa (de student masterand sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă);*
 10. Eseu motivațional / portofoliu de concurs conform criteriilor de admitere (se încarcă în platforma EvStud https://evstud.ucv.ro).
 11. Document care să ateste numărul de ani școlarizați la buget în învățământul universitar din România (la ciclul masterat) – dacă este cazul.

 

Contact:

Telefon  0723207547

Email: 

- Craiova: cont Master admiteremaster.literecv@ucv.ro

- Severin: cont Master admiteremaster.literesv@ucv.ro