Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

PARADIGME ALE COMUNICARII ORGANIZATIONALE

ANUL I
1. TEORIA COMUNICĂRII ORGANIZAŢIONALE
2. LEADERSHIP ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
3. ANTROPOLOGIA ORGANIZAŢIILOR
4. ETICA ŞI LEGISLAŢIA COMUNICĂRII ORGANIZAŢIONALE
5. MORFOSINTAXA NORMATIVĂ, ORTOGRAFIE, ORTOEPIE
6. LIMBA ROMÂNĂ – STRUCTURI LEXICALE
7. RELAŢII PUBLICE
8. COMUNICARE ŞI PROTOCOL INSTIŢUTIONAL
9. COMUNICARE ŞI CULTURĂ ORGANIZAŢIONALĂ
10. METODE CALITATIVE ÎN COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ
11. STAGIU PRACTIC
12. TEHNICI DE NEGOCIERE ÎN COMUNICAREA ORGANIZAŢIONALĂ
13. COMUNICARE SI PERSUASIUNE – TEHNICI DE MANIPULARE
14. METODOLOGIA CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
15. LIMBA STRĂINĂ (FRANCEZĂ /ENGLEZĂ )

ANUL II
1. MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL
2. STRUCTURI INSTITUŢIONALE. INSTITUTII ŞI ORGANIZAŢII EUROPENE
3. MARKETING ŞI PUBLICITATE ORGANIZAŢIONALĂ
4. LIMBA ROMÂNĂ – STILURI FUNCŢIONALE
5. TERMINOLOGIA SPECIFICĂ DOMENIULUI ŞTIINŢELOR COMUNICĂRII
6. COMUNICARE ŞI CORESPONDENŢĂ INSTITUŢIONALĂ
7. MOTIVAREA ANGAJAŢILOR ŞI SCHIMBARE ATITUDINALĂ ÎN ORGANIZAŢIE
8. NEGOCIERE ŞI CONFLICT-GESTIONAREA CRIZEI ORGANIZAŢIONALE
9. MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ORGANIZAŢII
10. STAGIU PRACTIC
11. SOCIOLOGIA ŞI PSIHOLOGIA MUNCII
12. DOCUMENTARE ŞI INFORMARE
13. LIMBA STRĂINĂ (FRANCEZA/ENGLEZA )

ANUL I
IPLINEI :
NUMĂR CREDITE: 5-5
SEMESTRU: I si II
NUMAR DE ORE: 1 ora curs/saptamana, 1 oră seminar/ saptamana
OBIECTIVE: Cursul îşi propune să completeze disciplinele studiate în primul semestru de masterat prin focalizarea asupra studiului comunicării interne şi externe în organizaţii. Având în vedere că, în ultima vreme, una din caracteristicile cele mai vizibile care animă societatea modernă este schimbarea, modul în care organizaţia se adaptează în interior şi în exterior devine principala variabilă care condiţionează succesul sau chiar supravieţuirea unei firme. În acest context, comunicarea devine o resursă de bază în generarea de noi configuraţii funcţionale.
TEMATICA: Organizaţiile – conţinut şi caracteristici. Comunicare şi decizie . Stiluri de conducere şi comunicare. Comunicare formală şi informală. Comunicarea orizontală (la acelasi nivel ierarhic), ascendentă (de la subordonati la superiori) sau descendenta. Comunicarea internă (în organizatie), externă (cu parteneri, clienti, colaboratori, furnizori, etc). Comunicarea internă spontană şi comunicarea internă strategică. Comunicarea externă. Dimensiunea strategică a comunicării organizaţionale. Cultura organizaţională. Comunicarea şi adaptarea la schimbare.
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: examen
BIBLIOGRAFIE
PAUS, Aura Viorica, Comunicare şi resurse umane, Iaşi, Polirom, 2006, Capitolul despre ’Comunicarea organizaţională’.
CHIRU, Irena, Comunicarea interpersonală, Bucureşti, Ed. Tritonic, 2003.
BURDUŞ E., CĂPRĂRESCU GH., Fondamentale managementului organizaţiei, Bucureşti, Ed. Economică, 1999
NICOLESCU, Ovidiu, (coord.), Managerii şi managementul resurselor umane, Ed. Economică, Bucureşti, 2004
Daniel GOLEMAN, Richard BOYATZIS, ANNIE McKEE , Inteligenţa emoţională în Leadership, Ed. Curtea Veche, colecţia Cărţi cheie, 2005
Gustave LE BON, Psihologia mulţimilor, Ed. Antet XX PRESS, 2005

NUMĂR CREDITE: 5/5
SEMESTRU: I si II
NUMĂR DE ORE : 1 oră curs/ saptamana, 1 ora seminar/ saptamana
OBIECTIVE: Discutarea schimbărilor survenite în cadrul organizaţiilor şi în practicile manageriale datorită dezvoltării teoriilor moderne privind managementul. Identificarea contribuţiei diferitelor şcoli la dezvoltarea gândirii manageriale. Descrierea managerului din punctul de vedere al funcţiilor, rolurilor şi abilităţilor. Înţelegerea cauzelor pentru care teoriile şi practicile manageriale s-au modificat de-a lungul timpului. Înţelegerea leadership-ului ca parte a rolului unui manager şi importanţa leadershipului în dezvoltarea resurselor umane. Familiarizarea cu principiile si functiile managementului resurselor umane. Înţelegerea modului in care are loc si a etapelor pe care le presupun asigurarea, dezvoltarea si motivarea resurselor umane
TEMATICA: Leadership. Caracteristicile unui lider. Patru caracteristici ale liderilor puternici. Abordări ale leadership-ului. Cercetarea comportamentului liderilor/managerilor. Teoria X şi Teoria Y. Grila managerială. Sistemele I-IV. Teoria situaţională a leadership-ului. Modelul cale-obiectiv. Eşecul liderilor. Dezvoltarea liderilor. Valorile şi liderul. Leadershipul si Managementul resurselor umane. Definire, importanţa, principii şi obiective. Funcţiile managementului resurselor umane. Asigurarea resurselor umane. Planificarea resurselor umane. Recrutarea şi selecţia. Integrarea noilor angajaţi. Dezvoltarea resurselor umane. Formarea şi perfecţionarea. Administrarea carierelor. Dezvoltarea organizaţională. Motivarea resurselor umane.
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: examen
BIBLIOGRAFIE
Max LANDSBERG, Leadershipul, Curtea Veche, Bucuresti, 2005.
Daniel GOLEMAN, Richard BOYATZIS, ANNIE McKEE, Inteligenţa emoţională în Leadership, Ed. Curtea Veche, colecţia Cărţi cheie, 2005
Pater DRUCKER, Despre profesia de manager, Meteor press, Bucuresti, 2006.
Max LANDSBERG, Motivarea, Curtea Veche, Bucuresti, 2005.
PAUS, Aura Viorica, Comunicare şi resurse umane, Iaşi, Polirom, 2006

NUMĂR CREDITE: 5/5
SEMESTRU: I si II
NUMĂR DE ORE : 1 ora curs/ saptamana, 1 oră seminar / saptamana
OBIECTIVE: Cursul îşi propune familiarizarea studenţilor cu studiul organizaţiilor şi al actorilor care cosntruiesc şi coordonează activităţi organizate precum şi cu ştiinţa care aplică metode antropologice în studiul acestor entităţi.
TEMATICA: Antropologia organizaţională: definire conceptuală, sferă de cuprindere. Perspectiva sistematică a organizării, alternative în abordarea antropologică a organizării. Problematici curente în antropologia organizaţiilor. Despre câteva postulate de bază în antropologia organizaţiilor. Câteva elemente pentru o perspectivă antropologică a organizaţiilor. Nivelul individual. Nivelul interaciunii. Nivelul organizaţiei. Nivelul societăţii. Nivelul mondial. Complexitate şi interdependenţă între niveluri
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: examen
BIBLIOGRAFIE
H. Mintzberg, Structures et dynamique des organisations, Montréal/Paris, Editions d’organisation/Editions Agence d’Arc, 1982
R. Sainsaulieu, Sociologie de l’organisation et de l’entreprise, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1987
E. Friedberg, Le pouvoir et la règle, Paris, Le Seuil, 1993.
F. Séguin et J.-F. Chanlat, L’analyse des organisations, Tome II : Les composantes de l’organisation, Montréal, Gaëtan Morin éditeur, 1987
F. Séguin et J.-F. Chanlat, L’analyse des organisations, Tome I : Les théories de l’organisation, Montréal, Gaëtan Morin éditeur, 1983

NUMĂR CREDITE: 5
SEMESTRU: I
NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 oră curs/ saptamana
OBIECTIVE: -familiarizarea celor care lucreaza in organizatii ssau care studiaza sau practica jurnalismul, publicitatea si relatiile publice cu domeniul legislatiei comunicarii; -intelegerea si abordarea mecanismelor etice si deontologice legate de dreptul public si legislatia comunicarii; intelegerea si abordarea unor exemple desprinse din realitatea profesionala românească dar şi cea occidentală.
TEMATICA: Comunicarea publica si legislativa. Primul Amendament. Intimitatea si securitatea personala. Proprietatea intelectuala. Publicitatea. Obscenitatea si indecenta. Accesul la informatie. Legi europene si legi americane referitoare la copyright, viata privata, obscenitate, Internet, publicitate, audioavizual si presa scrisa. Exemple si cazuisitica
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: examen
BIBLIOGRAFIE
Kent R. Middleton, Robert Trager, Bill F. Chamberlin, Legislatia comunicarii publice, Iasi, Polirom, 2002
Miruna Runcan, Introducere în etica şi legislaţia presei, Ed. All, 1998
Dumitru Titus Popa, Dreptul Comunicării, Ed. Norma, 1999
Dumitru Titus Popa, Deontologia profesiunii de ziarist, Ed. Norma, 2000
Apostol, D.C., Drept şi legislaţie – manual pentru clasa a X-a,Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2002;

NUMĂR CREDITE: 3
SEMESTRU: I
NUMĂR DE ORE : 1 ora curs/ saptamana
OBIECTIVE: însuşirea normelor ortografice, ortoepice, morfologice şi de construcţie a comunicării în limba română literară actuală. Identificarea construcţiilor sintactice deviante şi învăţarea procedeelor de evitare a acestora. Însuşirea elementelor de construcţie sintactică: deixis, anaforă, conectori propoziţionali, frastici şi transfrastici. Formarea competenţei de utilizare a elementelor discursive; identificarea şi clasificarea mijloacelor de construcţie a enunţului afirmativ şi negativ;
TEMATICA: Normele ortografice şi ortoepice ale limbii române literare actuale; Normele morfologice; Elemente de coerenţă şi coeziune ale discursului. Deixis. Concept. Tipologie a deicticelor. Anafora sintactică şi discursivă. Continuitatea referenţială şi reluarea semantică. Tipuri de expresii anaforice. Modalizarea. Concepte operaţionale: modalitatea, modalizarea. Tipuri de modalizatori. Modalitatea epistemică, deontică, apreciativă. Tipuri de enunţuri pozitive şi negative. Conectori frastici şi transfrastici. Structuri sintactice deviante: anacolutul, elipsa, construcţiile incidente, imbricarea.
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: examen
BIBLIOGRAFIE:
Bidu-Vrănceanu, Angela, Călăraşu, Cristina, Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, Mancaş, Mihaela, Pană Dindelegan, Gabriela, Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Bucureşti, Editura Nemira, 2001,
Căpăţînă, Cecilia, Sintaxa limbii române, Craiova, Editura Universităţii, 2007
Dascălu-Jinga, Laurenţia, Melodia vorbirii în limba română, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2001.
Diaconescu, Ion, Sintaxa limbii române, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995
Guţu Romalo, Valeria, Sintaxa limbii române. Probleme şi interpretări, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1973

NUMĂR CREDITE: 2
SEMESTRU: II
NUMĂR DE ORE : 1 ora curs/ saptamana, 1 ora seminar/ saptamana
OBIECTIVE: prin acest curs ne propunem ca studenţii masteranzi: să conştientizeze necesitatea studierii vocabularului sub multiplele sale aspecte: etimologic, semantic, funcţional-stilistic, al relaţiilor semantice între cuvinte (sinonime, antonime, omonime, paronime); al combinatoricii lexicale, al evoluţiei semantice; să pătrundă esenţa noţiunilor de bază ale vocabularului; caracterul de sistem evolutiv; factorii extra- şi intralingvistici ca generatori ai schimbărilor de vocabular; căile de îmbogăţire a vocabularului; să însuşească şi să analizeze problemele controversate la nivelul vocabularului; să întrevadă tangenţele Lexicologiei cu alte discipline lingvistice;
TEMATICA : Generalităţi: Lexicologia ca disciplină de studiu; obiectul de studiu al lexicologiei; compartimentele de bază ale lexicologiei (semasiologia, frazeologia, etimologia, lexicografia); lexicologia sincronică şi cea diacronică. Cuvîntul ca unitate lexicală în sistemul limbii. Tipurile cuvintelor. Sensurile cuvîntului. Sistem şi sistematicitate în lexic. Cîmpul semantic. Dinamismul semantic al vocabularului. Extensiunea şi restricţia semantică. Semantica funcţională: metafora lingvistică, metonimia şi sinecdoca. Sinonimia. Antonimia. Omonimia. Paronimia. Lexicul limbii române d.p.v. al contemporaneităţii. Căi şi mijloace de îmbogăţire a vocabularului. Arhaizarea vocabularului: arhaisme şi istorisme. Frazeologia limbii române. Stratificarea lexicului românesc. Stilistica vocabularului românesc. Etimologia vocabularului românesc. Lexicografia românescă Tendinţe actuale în dezvoltarea vocabularului românesc.
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: examen
BIBLIOGRAFIE
I. Coteanu, A. Bidu-Vrânceanu, N. Forăscu. Limba română contemporană. Vocabularul. Bucureşti, 1985.
I. Evseev, M. Bucă. Probleme de semasiologie. Timişoara, 1976.
O. Vinţeler. Probleme de sinonimie.Bucureşti, 1983.
N. Felecan. Paronimia în limba română. Bucureşti, 1993.

NUMĂR CREDITE: 3
SEMESTRU: I
NUMĂR DE ORE : 1 oră curs/ saptamana, 1 oră seminar/ saptamana
OBIECTIVE: -iniţerea studenţilor în practicile şi modelele de Relaţii Publice; -o mai bună înţelegere a practicilor PR în instituţiile din care provin aceştia.
TEMATICA: Forme de comunicare. Definiţii ale comunicării. Modele de comunicare. Istoricul PR. Definiţii PR. Funcţii PR. Modele de PR. Principiile sistemului de Relaţii Publice. Concepte de bază şi termeni specifici ai PR. PR – dimensiuni acţionale. Domenii de aplicabilitate a PR . Operatorii PR. Acţiunea planificată. Comunicarea cu mediile de informare în masă. PR cu resurse limitate
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: colocviu
BIBLIOGRAFIE
Coman, Cristina, Relaţiile Publice şi Mass-Media, Ed. Polirom, Iaşi, 2000.
Kunczik, M., Zipfel, A., Introducere în ştiinţa publicisticii şi a comunicării, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1998.
McQuail, Denis, Comunicarea, Iaşi, Institutul European, 1999
Newsom, Doug, Turk Van Slyke, Judy, Kruckeberg, Dean, This is the PR. The Realities of Public Relation, seventh edition, Editura Wadsworth, Belmont,2000.
Rus, Călin. Introducere în ştiinţa comunicării şi a relaţiilor publice, Editura Institutul European, Iaşi, 2002

NUMĂR CREDITE: 3
SEMESTRU: II
NUMĂR DE ORE : 1 oră curs/ saptamana
OBIECTIVE: Uzantele protocolare au, in raporturile dintre oameni, dintre institutii si state, eficienta unui limbaj comun, a unui mijloc de comunicare universal: un limbaj simbolic, cu un vocabular si o gramatica proprii. Studiul protocolului institutional de către studenţi are ca obiectiv cunoasterea normelor de eticheta general uzitate, astfel incat cursantul sa poata opera competent cu acestea in structurile de protocol, in cele de relatii publice sau in alte domenii ale vietii sociale.
TEMATICA: Protocolul – instrument de comunicare personală. Salutul in societate. Manierele la masa. Misterul asezarii si utilizarii corecte a tacamurilor/ veselei. Comportamentul la restaurant. Bacsisul. Cateva reguli de protocol in timpul calatoriilor. Reguli internaţionale de etichetă. Cele mai importante reguli de comportament în societate – surse de gafe sociale. Protocolul – instrument de comunicare internă. Comportament si relatie intre angajatii unei organizatii. Utilizarea telefonului firmei/organizatiei. Corespondenta cu circuit intern. Comunicare eficienţa prin protocolul activitatilor interne: do’s si don’t in organizarea sedintelor, petrecerile interne – actiuni motivationale, cadouri si prime de sarbatori. Vestimentatie si tinuta profesionala. Femeia la birou. Protocolul institutional-studiu de caz la o institutie din Craiova/Oltenia. Protocolul – instrument de comunicare externă. Ospitalitate la birou (secretariat). Protocolul redactarii materialelor de corespondenta. Divertismentul in afaceri.. Arta organizarii petrecerilor publice. a) lista invitatilor. b) primirea şi prezentarile invitaţilor. c) aranjarea meselor, distribuirea locurilor. d) meniul. e) tinuta si vestimentatie. Cadourile in afaceri; arta oferirii si alegerii cadourilor in functie de ocazia si nationaliatea partenerului de afaceri.
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: colocviu
BIBLIOGRAFIE
Emilian Manciur, Protocol instituţional, ed. Comunicare.ro, Bucureşti, 2002.
Prutianu, St., 2000, Manual de comunicare si negocierein afaceri (Vol.I – Comunicare), Iasi, Polirom
Prutianu, St., 2000, Manual de comunicare si negocierein afaceri (Vol.II – Comunicare), Iasi, Polirom

NUMĂR CREDITE: 3/3
SEMESTRU: I si II
NUMĂR ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 oră curs/ saptamana, 2 ore seminar/ saptamana
OBIECTIVE: familiarizarea masteranzilor cu principalele teorii cu privire la cultura organizaţională , înţelegerea şi aprofundarea dimensiunilor culturii naţionale şi celor ale culturii organizaţionale esenţiale pentru angajaţii instituţiilor care beneficiază de stagii de formare în străinătate.
TEMATICA: Teorii privitoare la organizaţii şi procese de comunicare organizaţională. Strategii de comunicare şi optimizarea comunicării în medii organizaţionale . Cultura în teoria lui Geert Hofstede. Teorii privind cultura organizaţională. Teoria lui Hofstede. Elementele caracteristice ale culturii nazionale. Elementele caracteristice ale culturii organizaţionale. Teoria lui Charles Handy; tipologia culturilor organizaţionale. Cultura de tip Putere. Cultura de tip Rol. Cultura de tip Sarcină. Cultura de tip Persona. Menţinerea şi schimbarea culturii organizaţionale. Modelul icebergului. Modelul lui Hoft. Comunicare interpersonală in medii organizaţionale. Cultura organizaţională şi modele de comunicare
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: colocviu
BIBLIOGRAFIE
Emile Durkheim, Diviziunea muncii sociale, Albatros, Bucuresti, 2001
G. Hofstede, Cultures and organizations: Software of the mind, New York, McGraw-Hill , 1991
Geert Hofstede , Managementul structurilor multiculturale-software-ul gandirii, Ed. Economica, Bucuresti, 1996
Claudette Lafaye, Sociologia organizaţiilor, Polirom, Iaşi, 1998
Vasile Dâncu, Comunicarea în managementul instituţional, Ed. Gewalt, Cluj-Napoca, 2000

NUMĂR CREDITE: 3
SEMESTRU: II
NUMĂR DE ORE : 1 oră curs/ saptamana
OBIECTIVE: Invăţarea metodelor calitative frecvent utilizate în analiza comunicării organizaţionale; familiarizarea studenţilor cu prelucrarea şi interpretarea datelor calitative; realizarea de către studenţi a unei cercetări originale ce utilizează metoda de analiză calitativă.
TEMATICA: Orientarea calitativistă. Consideraţii generale. Limite si valente ale orientării calitativiste. Metode caritative. Consideraţii generale. Observaţia. Taxonomie şi caracteristici; observaţia de tip cantitativ. Observaţia de tip calitativ (participativ). Interviul. Tipuri de interviu; interviul structurat. Interviul calitativ (nestructurat). Analiza calitativă. Consideraţii generale. Producerea şi organizarea socială a documentelor. Alte metode. Prelucrarea si interpretarea datelor. Prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor caritative ca proces iterativ. Problema validitaţii (şi fidelităţii) în abordarea calitativă. Utilizarea bazelor de date. Analize multivariate; Realizarea unei cercetări originale. Fundamentele metodelor interpretative. Teorii si demersuri folosite în sociologia comprehensivă. Analiza calitativă a practicilor discursive în comunicarea organizaţională. Aplicaţii. Studii de caz.
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: colocviu
BIBLIOGRAFIE
Petru Iluţ, Abordarea calitativă a socioumanului, Iaşi, Polirom, 1997.
Altheide, D.L. si Johnson, J.M., 1994, ‘Criteria for Assessing Interpretative Validity in Qualitative Research’, in Handbook of Qualitative Research (ed. N.K. Denzin si Y.S. Lincoln), London, Sage.
Bryman, A.,1992, Quantity and Quality, in Social Research, London, Routledge.
Chelcea, S., 1996, Cunoaşterea vieţii sociale. Fundamente metodologice, Bucuresti, Ed. Institutului National de Informatii.
Dey, I., 1993, Qualitative Data Analyses, London, Routledge.

NUMĂR CREDITE: 2
SEMESTRU: I
NUMĂR DE ORE : 1 oră curs practic/ saptamana
OBIECTIVE: familiarizarea masteranzilor cu principalele strategii şi tehnici utilizate în negociere; elaborarea propriilor strategii de negociere în contexte particulare.
TEMATICA: Introducere. O definiţie. Poziţiile şi problemele negocierii de pe poziţii. Strategii de negociere. Trucuri de negociere. Actiunea tactică. Reacţii spontane (Buldozerul, Papă-lapte, Evitantul, Delicatul, culoarea stilului de negociere). Alegerea strategiei de negociere. Evaluarea stilului personal de negociere. Elaborarea unei strategii. Stil si strategie de negociere: dominarea, cedarea, evitarea, cooperarea, compromisul, strategia ideală). Tipuri fundamentale de tehnici de negociere:directe, indirecte, conflictuale şi cooperante). Metoda de negociere Jiu-Jitsu. Tactici de manipulare. Tactici conflictuale. Tactici colective. Tactici etapizate
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: colocviu
BIBLIOGRAFIE
Prutianu, St., 2000, Manual de comunicare si negocierein afaceri (Vol.I şi II- Comunicare), Iasi, Polirom
Botezat Elena: Tehnici de negociere, Editura Universitară din Oradea, Oradea, 2003
Herb Cohen: Orice se poate negocia, Editura Colosseum, Bucureşti, 1995
Jean Hiltrop, S. Udall: Arta negocierii, Editura Teora, Bucureşti, 1998
Vasile, Dragoş Cosntantin, Tehnici de negociere în afaceri, Ed Ase, Bucureşti, 2003.

NUMĂR CREDITE: 2
SEMESTRU: sem.II
NUMĂR DE ORE : 1 ore curs practic/ saptamana
OBIECTIVE : înţelegera şi însuşirea de către studenţi a principalelor tehnici de manipulare folosite în comunicare precum şi cunoaşterea strategiilor de rezistenţă la manipulare.
TEMATICA: Definirea manipulării, diferenţa între manipulare şi persuasiune. Psihologia manipulării. Clasificarea manipulărilor-tipologia lui Philip Zimbardo. Manipulările mici, medii şi mari. Tehnici de manipulare, tipologia lui R.V. Joule şi J.L. Beauvais : piciorul-în-uşă, uşa-în-faţă, amorsarea. Analiza tehnicilor de manipolare. Aruncarea mingilor la înălţime joasă şi jocurile de coluri. Legile persuasiunii. Rezistenţa la manipulare
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: colocviu
BIBLIOGRAFIE
Bogdan Ficeac, Tehnici de manipulare, Bucureşti, Nemira, 2004.
Alex Muchielli, Arta de a influenţa, Iaşi, Polirom, 2002.
Nicolas Guéguen, Psihologia manipulării şi a supunerii, Iaşi, Polirom, 2007.
Ramonet, Ignacio, Tirania comunicării, Bucureşti, Editura Doina, 2000
Lull, James, Mass-media – comunicare, Manipularea prin informaţie, Bucureşti, Editura Samizdat,1999.

NUMĂR CREDITE: 3/3
SEMESTRU: I si II
NUMĂR DE ORE : 2 ore curs,/ saptamana, 1 oră seminar/ saptamana
OBIECTIVE: înţelegerea structurii şi a modului de funcţionare al unei comunicări ştiinţifice scrise; dobândirea competenţelor în domeniul redactării şi prezentării unui text ştiinţific; exersarea redactării textului ştiinţific în vederea alcătuirii lucrării de absolvire; stăpânirea strategiilor argumentării unei idei.
TEMATICA: Activitatea va consta intr-un curs magistral completat de atelierul practic: Principiile metodologice ale redactării unei lucrări ştiinţifice: planul şi importanţa lui (titluri, rubrici, tabele), planul de capitol; Convenţiile de prezentare a textului ştiinţific; Sursele şi citarea surselor, fişele de lectură şi de observaţie; Redactarea rezumatului; Sursele de informaţie. Analiza infomaţiei, organizarea ei, sistemul enunţiativ, documentele primare, documentele secundare; Stilul, concluziile, componentele de bază ale unui articol ştiinţific, redactarea bibliografiei, redactarea sumarului, conţinutul sumarului.
Seminarul va relua problemele cursului exemplificând şi procedând la redactări-exerciţiu.
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: colocviu
BIBLIOGRAFIE
ANGERS (M.) Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines, CEC, 1996
DESMET (H) Epistémologie et instrumentation en SH, Mardaga, Liège, 1988
DURKHEIM (E) Les règles de la méthode, PUF, 16è éd, 1967
FRAGNIERE (JP) Comment réussir un mémoire, Dunod, 1986
MACE (G) Guide d’élaboration d’un projet de recherche, De Boeck Université, 2 ed, 1997

NUMĂR CREDITE: 3/3
SEMESTRU: I si II
NUMĂR DE ORE : 2 ore curs practic/ saptamana
OBIECTIVE: Dezvoltarea competenţei de comunicare în mediul organizaţional şi de afaceri; înţelegerea informaţiilor orale din dialoguri profesionale cu nivel mediu de dificultate; luarea notiţelor şi exploatarea acestora; înţelegerea informaţiilor scrise din dialoguri, texte şi documente cu nivel mediu de complexitate; participarea la dialoguri şi dezbateri pe teme profesionale; redactarea de documente profesionale cu nivel mediu de complexitate; dobândirea unor cunoştinţe privind mediul francez de afaceri;
TEMATICA: Tipuri de fraze: aservative, interogative (directe), negative, scoaterea în relief (Cest… qui / que, etc). Grupul nominal, Grupul predicativ, Acte de limbaj:, Vocabular specific din domeniul ştiinţelor comunicării şi comunicării organizaţionale, miniglosar de termeni specifici.
LIMBA DE PREDARE: franceză
FORMA DE VERIFICARE: verificare
BIBLIOGRAFIE
A. Bloomfield, B. Tauzin – Affaires à suivre, Hachette, 2001
A. Berthet, B. Tauzin – Affaires à suivre – cahier d’exercices, Hachette, 2002
M. Danilo et al. – Le français commercial, 1985
G. Pou, M. Sanchez – Commerce / Affaires, Clé International, 1993
A. Chamberlain, R. Steele – Guide pratique de la communication, Didier, 1991

NUMĂR CREDITE: 3/3
SEMESTRU: sem I şi II
NUMĂR DE ORE : 2 ore de curs practic/ saptamana
OBIECTIVE: Comunicarea efectiva si efficienta la nivel general şi profesional : Dezvoltarea unitară a deprinderilor de limba engleză –vorbire, scriere, citire, înţelegere;Însuşirea limbajului de specialitate pentru comunicarea în cadrul organizaţional in limba engleza – vocabular, structuri gramaticale şi stilistice specifice.
TEMATICA: Morfologie: substantivul, articolul, adjectivul, pronumele,numeralul, verbul (timpuri, moduri, diateze, verbe modale, infinitivul, gerund-ul, participiul, adverbul, prepozitia, conjunctia. Sintaxa: subiectul, predicatul, complementul,atributul, ordinea cuvintelor in propozitie, corespondenta timpurilor, vorbirea directa si indirecta.
LIMBA DE PREDARE: engleză
FORMA DE VERIFICARE: verificare
BIBLIOGRAFIE
Vince, Michael: Intermediate Language Practice, Macmillan Heinemann English Language Teaching, Oxford,1998
Murphy, Raymond English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1994
Badescu Alice, Gramatica Limbii Engleze, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984

ANUL II

NUMĂR CREDITE: 5/5
SEMESTRU: I si II
NUMĂR DE ORE : 1 oră curs/ saptamana, 1 oră seminar/ saptamana
OBIECTIVE: Cursul specific de Management organizational strategic va încerca să ofere cele mai potrivite soluţii pentru acest tip de probleme, cu referire particulară, atât prin text, cât şi prin exemplele de aplicaţii, la realitatea românească şi la diverse exemple de succes relevante.
TEMATICA: Introducere in teoria si managementul organizatiilor.Definirea actului managerial. Evoluţii in teoria si managementul organizaţiilor. Dinamica proceselor sociale şi viitorul organizaţiilor. Gândirea strategică. Managementul organizaţional strategic. Modele de analiza structurala. Comunicarea manageriala ca avantaj strategic. Metode si tehnici folosite in managementul organizational. Analiza mediului intern. Analiza mediului extern. Elaborarea şi implementarea strategiilor. Strategii de management. Cultura organizaţională
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: examen
BIBLIOGRAFIE
ANDERSON, R., D., Introduction to Management Science, Quantitative Approach to Decision Making, West Publishing Company, College & School Division, 1993
BUZĂRNESCU Ştefan, Introducere în sociologia organizaţională şi a conducerii, Ed. Did. Şi Ped., Buc. 1995.
JOHNS Gary, Comportament organizaţional, Ed Economică, Buc. 1998.
MEREUTA C., Vlaicu C., Pop. I, Culturi organizaţionale în spaţiul românesc, Valori şi profiluri dominante, Editura Fiman, Bucureşti, 1998
CĂNDEA, R., CĂNDEA, D., Comunicare managerială – concepte, deprinderi, strategii, Bucureşti, Eitura Expert, 1996.

NUMĂR CREDITE: 5
SEMESTRU: I
NUMĂR DE ORE : 1 ora de curs/ saptamana, 1 oră de seminar/v
OBIECTIVE: familiarizarea studenţilor cu principalele elemente definitorii pentru instituţiile europene; înţelegerea funcţiilor şi competenţelor acestor instituţii; raportarea la instituţiile din care provin unii masteranzi.
TEMATICA: Introducere. Tipologia formelor instituţionale. Instituţii europene. Structura instituţională a Uniunii Europene. Instituţiile de vîrf ale UE – Comisia Europeană, Consiliul de Miniştri, Consiliul European, Parlamentul European. Evoluţia şi caracterul instituţiilor Comunităţilor Europene. Instituţiile decizionale şi de control în perioada comunitară, locul şi rolul acestora. Curtea Europeană de Justiţie. Instituţiile financiare şi de control financiar. Funcţionalitatea ansamblului instituţional. Funcţiile şi competenţele instituţiilor în perioada comunitară. Atribuţiile instituţiilor Uniunii Europene în conformitate cu Tratatele de la Maastricht, Amsterdam, Nisa. Locul instituţiilor europene în Constituţia Uniunii Europene. Perspectivele de evoluţie a instituţiilor europene. Insituţii publice şi organizaţii europene. Organizaţii Europene. Instituţii din România
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: examen
BIBLIOGRAFIE
COMSA, Dana Agape; DOMINTE, Nicoleta-Rodica, Structuri ale Uniunii Europene: Elemente de legislaţie specifica, Bucureşti, Editura Economică, 2001.
A Constitution for the European Union (CESifo Seminar Series) by Charles B. Blankart (Editor), Dennis C. Mueller (Editor) (Hardcover – September 1, 2004)
Decision-Making in the European Union (European Union) by John Peterson, Elizabeth Bomberg
DIACONU, Nicoleta, Sistemul instituţional al Uniunii Europene, Bucureşti, LuminaLex, 2001.
FUEREA, Augustin ,Manualul Uniunii Europene, Bucureşti, Actami, 2001.
JINGA, Ion; POPESCU, Andrei, Integrarea europeana : dicţionar de termeni comunitari. – Bucureşti: Lumina Lex, 2000.

NUMĂR CREDITE: 5/5
SEMESTRU: I si II
NUMĂR DE ORE : 2 ore curs/ saptamana, 1 oră seminar/ saptamana (sem I), 1ora curs/ saptamana, 1 ora seminar/ saptamana (sem II)
OBIECTIVE: înţelegerea rolului activităţii de marketing în obţinerea succesului organizaţional/ de firmă. Pe parcursul cursului de Marketing şi publicitate organizaţională studenţii vor afla cum pot folosi firmele/ organizatiile marketingul şi instrumentele sale pentru a-şi asigura o bună poziţie pe piaţă, atât la nivel naţional, cât şi internaţional.
TEMATICA: Marketing organizational. Crearea de relatii cu publicul intern si extern al unei organizatii. Service Marketing. Informational Networking. Activitati de marketing organizational. Servicii si clienti; identificarea clientilor. Raspunsul la nevoile clientilor. Cantitate vs calitate. Cercetari de marketing. Satisfactia clientilor. Business Niche. Planul de marketing.
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: examen
BIBLIOGRAFIE
Al Ryes, Jack Trout, Cele 22 de legi imuabile ale marketingului, raft.ro.
Handy. C., Understanding Organisations, New York, Penguir Books, 1985.
Hills, M., Intranets as groupsware, Canada, Editura John Wiley & Sons, 1997.
Iacob, D., Cismaru, D., Organizaţia inteligentă, Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 2002.
Jacobson, I., Object-Oriented Software Engineering, Edision-Wesley, 1996.
Janal, D., Online Marketing Handbook, New York, John Wiley & Sons Inc, 1998.

NUMĂR CREDITE: 2
SEMESTRU: I
NUMĂR DE ORE : 1 ora curs/ saptamana, 1 ora seminar/ saptamana
OBIECTIVE: Cursul îşi propune familiarizarea studenţilor cu principalele stiluri funcţionale ale limbii române, precum şi utilizarea corectă şi adecvată de către aceştia a formelor exprimarii scrise în redactarea unor texte diverse.
TEMATICA: registre stilistice diferite in functie de situatia de comunicare; stilurile functionale (definire, caracteristici, aplicatii): stilul belletristic; stilul tehnico-ştiinţific; stilul juridic-administrativ; stilul publicistic; calitatile generale si particulare ale stilului; respectarea normelor ortografice, de punctuatie, morfosintactice si folosirea adecvata a unitatilor lexico-semantice.
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: examen
BIBLIOGRAFIE
Ion Coteanu, Stilistica funcţională a limbii române, Bucureşti, 1985.
Dumitru Irimia, Structura stilistică a limbii române contemporane, Bucureşti, 1986.
Ion Ovidiu Pânişoară, Comunicarea eficientă, Collegium, Polirom, 2007.
Ilie Rad, Stilistică şi mass-media, Cluj-Napoca, Ed. Excelsior, 1999.
Carmen Vlad, Sensul, dimensiunea esenţială a textului, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1994

NUMĂR CREDITE: 2
SEMESTRU: II
NUMĂR DE ORE : 1 ora curs/ saptamana, 1 ora seminar/ saptamana
OBIECTIVE: înţelegerea şi familiarizarea studenţilor masteranzi cu terminologia specifică domeniului ştiinţelor comunicării.
TEMATICA: Terminologia ca ansamblu de desemnări aparţinând unei limbi de specialitate. Terminologia ca ştiinţă studiind structura, formarea, dezvoltarea, folosirea şi
gestionarea terminologiilor în diverse domenii. Terminografia. Terminotica SIC (din domeniul ştiinţelor informării şi comunicării). Termen. Concept. Terminologie vs lexicologie
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: examen
BIBLIOGRAFIE
Busuioc, Ileana, Cucu Madălina, Introducere în terminologie, Bucureşti,Credis, 2001
Cabré, Maria Tereza, La terminologie. Théorie, méhode et applications, Paris, Armand Colin, 1998
Ciobanu, Georgeta, Elemente de terminologie, Timişoara, Mirton, 1998
Gouadec, Daniel, Terminologie, Constitution des données, Paris, Afnor, 1990
Otman, Gabriel, Les représentations sémantiques en terminologie, Paris, Masson, 1994
Norma Internaţională ISO 1087 -1/2000 Travaux terminologiques,Vocabulaire. Théorie et applications

NUMĂR CREDITE: 4
SEMESTRU: I
NUMĂR DE ORE: 1 oră de curs/ saptamana, 1 oră de seminar/ saptamana
OBIECTIVE: însuşirea protocolului redactarii materialelor de corespondenta
TEMATICA: Corespondenţa instituţională. Scrisoarea. Memorandumul. Nota internă. Procesul Verbal. Redactarea proiectelor. Corespondenţa instituţională informaţional-electronică. Faxul. Oferta sau scrisorile şi invitaţiile către clienţi. Norme de redactare. Utilizarea şabloanelor în WORD pentru crearea unui document oficial. Editarea scrisorilor, plicurilor şi etichetelor
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: colocviu
BIBLIOGRAFIE
Maxim Cornelia, Lazea Hermiona, Secretariat si corespondenţă instituţională,SNSPA, Bucuresti, 2001
Bernard Miege, Gandirea comunicationala, Cartea Romaneasca, Bucuresti, 1998
Mihai Gheorghe, Retorica traditionala si retorici moderne, ALL, Bucuresti, 1998
Moarcas Claudia Ana, Comunicarea si comportamentul in negocierea contractelor, Artprint, Bucuresti, 2005

NUMĂR CREDITE: 4
SEMESTRU: II
NUMĂR DE ORE : 1 oră de curs/ saptamana, 1 oră de seminar/ saptamana
OBIECTIVE: familiarizarea studenţilor cu principalele elemente definitorii ale motivarii, satisfactiei si implicarii in munca; dezvoltarea capacitatii studentilor masteranzi de a identifica motivele unui anumit model motivational si identificarea tipurilor de recompensa (intrinseca sau extriseca) preferate de anumite organizatii sau sindicate; intelegerea de catre masteranzi a fenomenului de schimbare atitudinala in interiorul unei organizatii, precum si determinarea cauzelor si evaluarea efectelor ei.
TEMATICA: Definirea conceptului de motivare. Prezentarea teoriile motivaţionale, a asemănărilor şi deosebirilor dintre ele. Definirea satisfacţiei în muncă şi identificarea factorilor care o influenţează. Definirea implicării în muncă şi precizarea factorilor de influenţă. Motivare, satisfacţie şi implicare în muncă.Evidenţierea asemănărilor şi deosebirilor dintre cele trei concepte. Motivarea angajaţilor în companiile româneşti. Formarea atitudinilor. Schimbarea atitudinală în organizaţie şi flexibilitate. Determinarea cauzelor schimbării. Evaluarea efectelor schimbării atitudinale
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: colocviu
BIBLIOGRAFIE
Gary J. Comportament organizaţional, Bucureşti, Editura Economică,1996
Creţu, R., Shanks, R., Ciobanu, G. Motivarea angajaţilor în companiile româneşti, între mit … şi realitate – HRD 2001
Gary Johns, Comportament organizational , intelegerea si conducerea oamenilor in procesul muncii , ed. Economica, Bucureşti,
Rosen, H. R. The Health Company – Turcher/ Perigee – 1991
Byars, L. L., Rue, L. W., Human Resource Management, IRWIN, Homewood lllinois; 1987.

NUMĂR CREDITE: 4/4
SEMESTRU: I si II
NUMĂR DE ORE : 1 ora de curs/ saptamana, 1 oră de seminar/ saptamana (semestrul I) şi 2 ore curs/ saptamana, 1 oră seminar/ saptamana (semestrul II)
OBIECTIVE: Conflictul presupune un dezacord sau un comportament incompatibil între părţile implicate, perceput chiar de acestea. Această definiţie ilustreaza o gamă largă de conflicte experimentate de oameni în organizaţii – incompatibilitatea scopurilor, diferenţe în interpretarea faptelor, dezacorduri privind aşteptările comportamentale ş.a. Dar conflictul nu trebuie să fie neapărat o experienţă negativă. Managementul conflictului prin negociere devine extrem de important în gestionarea crizelor organizaţionale iar rezolvarea conflictului reprezintă deseori un stimulent pentru o schimbare pozitivă în cadrul companiei sau organizaţiei respective. Ne propunem în cadrul acestui curs să definim conflictul şi să identificăm principalele tipuri de conflicte, precum şi sa dezvoltam la nivelul masteranzilor capacitatea de a identifica elementele, etapele şi tehnicile implicate în managementul conflictelor prin negociere şi în gestionarea crizelor de imagine.
TEMATICA: Gestionarea imaginii organizaţiei. Tipuri de crize. Criza organizaţională. Criza de comunicare. Definirea conflictelor şi a tipurilor de conflicte. Identificarea generatorilor de conflict. Apariţia conflictului. Dezvoltarea conflictului. Rezolvarea conflictului. Managementul conflictelor prin negociere. Comportamentul persoanelor aflate in conflict si de strategiile de rezolvare. Medierea. Arbitrajul. Rezultatele stimulării conflictelor
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: colocviu
BIBLIOGRAFIE
Aubert, N, Management – aspects humains et organisationnels, Presses Universitaires de France, 1991.
Byars, L. L., Rue, L. W., Human Resource Management, IRWIN, Homewood lllinois; 1987.
Cole, G. A. Managementul personalului, Bucureşti, Editura Codecs, 2000.
Creţu, R., Shanks, R., Ciobanu, G. Motivarea angajaţilor în companiile româneşti, între mit … şi realitate – HRD 2001.
Fisher R., Ertel D.,Getting Ready to Negotiate, Books, 1998

NUMĂR CREDITE: 4
SEMESTRU: II
NUMĂR DE ORE : 1 oră curs/ saptamana, 1 oră seminar/ saptamana
OBIECTIVE: Cursul prezinta cele mai recente tendinte in managementul riscului, respectiv aplicatiile de intelligence si strategii competitive pentru dezvoltarea de capabilitati informationale si sisteme robuste de management al riscului în cadrul organizaţiilor. De asemenea, cursul prezinta cadrul metodologic si actional de identificare, evaluare si tratare a riscurilor strategice.
TEMATICA: Definirea riscului în cadrul organizaţiilor. Identificarea fazelor procesului de management al riscului. Descrierea unor metode de identificsre a riscurilor Utilizarea metodei valorii asteptate pentru analiza riscului. Prezentarea metodelor de simulare si arborilor decizionali. Explicarea diferitelor tipuri de reactii la risc. Intelegerea conceptelor, practicilor, instrumentelor de intelligence competitiv si avertizare timpurie, precum si a operatiilor informationale in managementul acestei clase de riscuri. Instrumente de baza in managementul riscurilor strategice (Fisa de risc; Harta intereselor; Harta vulnerabilitatilor; Harta amenintarilor; Buletin de riscuri strategice; Exercitiu: Identificarea unui risc strategic perceput in activitatea propriei organizatii si completarea fisei de risc). Studiu de caz.
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: colocviu
BIBLIOGRAFIE
Alexandra HOROBET, Managementul riscului, CH Beck, Bucuresti, 2005.
Michel CROUHY, Robert MARK, Dan GALAI, Risk management, McGrawHill, 2006.
Michel CROUHY, The essentials of risk management, McGrawHill, 2007, ebook reader.
IACOB, D., Managementul organizaţiilor. Comunicarea organizaţională, Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 2001.
NICOLESCU O, Management, Ed. Economica, Bucuresti, 1997.

NUMĂR CREDITE: 3/2
SEMESTRU: I si II
NUMĂR DE ORE : 1 ora curs practic/ saptamana
OBIECTIVE : a descrie, analiza şi forma abilităţi legate de gestiunea personalului cu referire la: analiza muncii; recurtarea şi selecţia profesională; utilizarea instrumentelor psihologice în selecţia personalului şi managementul resurselor umane; formarea şi dezvoltarea profesională; managementul carierei; evaluarea stresului, oboselii şi bolilor profesionale; evaluarea climatului socio-profesional, evaluarea impactului factorilor perturbatori asupra randamentului în muncă sau accidentelor la locul de muncă etc.
TEMATICA : Introducere; istoricul disciplinei. Managementul personalului, între cercetare şi practică. Analiza şi proiectarea postului. Domenii de evaluare psihologică în firme/instituţii. Procesul de selecţie profesională; interviul de selecţie profesională. Evaluarea psihologică în selecţia profesională. Construcţia chestionarelor standardizate de evaluare sociopsihologic. Construcţia probelor ne-standardizate de evaluare psihologică. Analiza climatului socio-profesional. Formare şi dezvoltarea profesională. Evaluarea activităţii profesionale; evaluarea randamentului angajaţilor; evaluarea posturilor. Stress, boli profesionale şi accidentele de muncă. Consilierea profesională. Managementul carierei, strategii şi metode de organizare a muncii.
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: verificare
BIBLIOGRAFIE
Bogathy, Z., (2002) Introducere în psihologia muncii, Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara
Constantin, T,. (2004) Evaluarea psihologică a personalului, Editura Polirom, Iaşi
Pitariu H., 2006, Proiectarea fiselor de post, evaluarea posturilor de munca si a personalului: un ghid practic pentru managerii de resurse umane, Editura Irecson, Bucureşti
Rotaru, A., 1998,Managementul resurselor umane, Editura Sedcom Libris, Iaşi,
Mathis, R. L., 1997, Managementul resurselor umane, Editura Economică, Bucureşti.

NUMĂR CREDITE: 2/2
SEMESTRU: I şi II
NUMĂR DE ORE : 1 oră de curs practic/ saptamana
OBIECTIVE: însuşirea principalelor metode şi tehncii de informare şi documentare; realizarea de aplicaţii practice.
TEMATICA: Noţiuni generale privind ştiinţa documentării şi informării. Documentul. Documentarea. Tipologia suporturilor de documentare şi de informare. Tehnica de înregistrare. Metode clasice de înregistrare a documentelor scrise, grafice şi imprimate. Documentele manuscrise. Activitatea de documentare la nivelul secretariatelor instituţiilor. Gestionarea documentelor rezultate din activitatea managerului în cadrul organizaţiei
LIMBA DE PREDARE: româna
FORMA DE VERIFICARE: colocviu
BIBLIOGRAFIE
Coord. Adina BERCIU-DRAGHICESCU, Manual de Asistenţă managerială şi secretariat, cap. Documentare şi informare la adresa
http://www.unibuc.ro/eBooks/StiinteADM/secretariat/intro.htm. Ultima consultare:
1 octombrie 2007.
Jean-Gabriel Ganascia, Collectif, et Catherine Brechignac, Communication et connaissance: Supports et médiations à l’âge de l’information, CNRS Ed.., Paris, 2006.
Bernard Pochet, Sylvie Chevillote, et Elisabeth Noël, Méthodologie documentaire: Rechercher, consulter, rédiger à l’heure d’Internet, Editions De Boeck Université, 2005.
Fayet-Scribe, Histoire de la documentation en France : Culture, science et technologie de l’information, 1895-1937, CNRS Editions, Paris, 2000.
***, Information, interaction intelligente, Cepadues, Paris, 2002.

NUMĂR CREDITE: 3/3
SEMESTRU: I si II
NUMĂR DE ORE : 2 ore curs practic/ saptamana
OBIECTIVE: Dezvoltarea competenţei de comunicare în mediul organizaţional şi de afaceri; înţelegerea informaţiilor orale din dialoguri profesionale cu nivel mediu de dificultate; luarea notiţelor şi exploatarea acestora; înţelegerea informaţiilor scrise din dialoguri, texte şi documente cu nivel mediu de complexitate; participarea la dialoguri şi dezbateri pe teme profesionale; redactarea de documente profesionale cu nivel mediu de complexitate; dobândirea unor cunoştinţe privind mediul francez de afaceri;
TEMATICA : contactarea partenerilor-clienţilor la telefon, serviciul de resurse umane , serviciul de comunicare cu publicul dintr-o organizaţie, contabilitatea, simulări de comunicare internă şi externă organizaţională. Morfologie. Sintaxa frazei. Gramatica noţională: exprimarea cantităţii, cauzei, consecinţei, timpului (amorsă). Practici comunicative: a exprima regretul, decepţia, acte de comunicare orală (la telefon)
LIMBA DE PREDARE: franceză
FORMA DE VERIFICARE: verificare
BIBLIOGRAFIE
A. Chamberlain, R. Steele – Guide pratique de la communication, Didier, 1991
J. Delatour et al. – Grammaire, 350 exercices – niveau moyen, Hachette, 1997
C. Cilianu-Lascu – Limba franceză – exerciţii pentru profil economic, Ed. Univers, 1993
M. Danilo, J. L. Penforis – Le français de la communication professionnelle, Clé International, 1993

NUMĂR CREDITE: 3/3
SEMESTRU: I şi II
NUMĂR DE ORE : 2 ore de curs practic/ saptamana
OBIECTIVE: Comunicarea efectiva si efficienta la nivel general si profesional : Dezvoltarea unitara a deprinderilor de limba engleza –vorbire, scriere, citire, intelegere; Insusirea limbajului de specialitate pentru comunicarea în cadrul organizaţional in limba engleza – vocabular, structuri gramaticale si stilisticespecifice
TEMATICA: Morfologie: substantivul, articolul, adjectivul, pronumele, numeralul, verbul (timpuri, moduri, conjucntivul în propoziţiile subordonate, diateze, verbe modale,infinitivul, gerund-ul, participiul, adverbul, prepozitia, conjunctia. Sintaxa: subiectul, predicatul, complementul, atributul, ordinea cuvintelor in propozitie, concordanţa timpurilor, vorbirea directa si indirecta.
LIMBA DE PREDARE: engleză
FORMA DE VERIFICARE: verificare
BIBLIOGRAFIE
Vince, Michael: Intermediate Language Practice, Macmillan Heinemann English Language Teaching, Oxford,1998
Murphy, Raymond English Grammar in Use, Cambridge University Press, 1994
Badescu Alice, Gramatica Limbii Engleze, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984

Decan,
Prof.univ.dr. Nicu PANEA