Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Masterat didactic

          Științe ale educației

          Programe de  masterat didactic

           Începând cu anul universitar 2020-2021, Universitatea din Craiova a fost inclusă în lista celor opt instituții de învățământ superior care vor gestiona programe- pilot de master didactic, în cadrul unui proiect cu finanțare europeană. Rezultatele obținute prin testarea experimentală a programelor de master didactic vor fi valorificate în conturarea cadrului normativ și metodologic al programelor de master didactic la nivel national și în optimizarea și dezvoltarea curriculară a procesului de profesionalizare pentru cariera didactică. În cadrul Universității din Craiova, vor fi organizate patru programe de master didactic în domenii în care funcționează specializări incluse în lista programelor de studii universitare corelate cu sectoarele economice cu potential de creștere în România, conform OM nr. 5376/2017:

  • Master didactic în domeniul Biologie;
  • Master didactic în domeniul Chimie;
  • Master didactic în domeniul Calculatoare și tehnologia informației;
  • Master didactic în domeniul Informatică.

    Misiunea programelor de master didactic  derivă din paradigma formării multidimensionale a profesorilor, în acord cu perspectiva constructivismului pedagogic și a     modelelor europene de formare profesională prin masterat didactic. Profilul de competență profesională este structurat, în manieră comprehensivă, pe mai multe categorii de competențe: competențe privind specializarea curriculară; competențe psihopedagogice; competențe didactice, privind transpoziția didactică a sistemului cognitiv și competențe specifice de natură metodologică, necesare procesului curricular al disciplinei de specialitate; competențe de natură transversală.

          Misiunea programelor de master didactic vizează:

  • profesionalizarea inițială a cadrelor didactice, prin programul de master didactic, care oferă un cadru curricular cu o consistență sporită din punct de vedere psihopedagogic, didactic și al practicii pedagogice, față de programul de formare psihopedagică, nivelul I și nivelul      II;
  • extinderea pregătirii de specialitate cu corespondent în plan didactic a absolvenților

           programelor de licență, prin posibilitatea urmării unui modul de specialitate în același domeniu fundamental, prin care se sporesc șansele de a ocupa un post didactic în sistemul de învățământ;

  • formarea specialiștilor în domeniul Științe ale educației;
  • dezvoltarea competențelor de cercetare științifică în domeniul Științelor educației, care facilitează dezvoltarea și inovarea curriculară și constituie premisele accederii la studiile doctorale în domeniul Științelor educației.

       Obiectivele generale ale programelor de master didactic sunt:  

       Competențe profesionale:

C.1. Transferul procedurilor specifice domeniului de cunoaştere studiat la nivelul licenţei ȋntr-o metodologie didactică relevantă pentru disciplina şcolară respectivă.

 C.2.Identificarea problemelor ȋn ȋnvăţare/predare/evaluare la nivelul grupurilor de elevi şi proiectarea de soluţii pentru rezolvarea acestora.

 C.3. Aplicarea de proiecte de cercetare la nivelul clasei/şcolii pentru optimizarea procesului didactic şi dezvoltarea competenţelor metacognitive.

C.4. Comunicarea experienţelor de cercetare/ȋnvăţare către diferiţi parteneri ȋn cadrul comunităţii educaţionale.

 C.5. Angajarea ȋn activităţi de promovare a unor practici şi experienţe didactice cu impact social şi etic, ȋn perspectivă mono- şi transdisciplinară.

 Competenţe transversale:

CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în științe ale educației și ale specializării curriculare și didactice.

CT2. Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice domeniului științe ale educației și profesiunii didactice.

CT3. Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vederea formării şi dezvoltării profesionale continue.

      Calificarea obținută de absolvenții programelor de master didactic este, conform RNCIS: Profesori în învățământul secundar (2330), cu ocupațiile: Profesor în învățământul gimnazial (23302 ) și  Profesor în învățământul liceal, postliceal (23301).