Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

CONDIȚII BURSE SEMESTRUL AL II-LEA  ANUL UNIVERSITAR 2020/2021

AFISAT AZI 08.02.2021

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE LITERE

 

CONDIȚII BURSE SEMESTRUL AL II-LEA  ANUL UNIV. 2020/2021

 

BURSELE SE REVIZUIESC PE FIECARE SEMESTRU

BURSELE SE ACORDĂ IN CONFORMITATE CU REGULAMENTUL DE BURSE

 

 

 BURSA DE MERIT: media 9.00 (bursa se obține în funcție de suma alocată facultății. Media crește, dar nu scade sub 9.00) numai pentru studenții de la buget integralişti.

 

 BURSELE SOCIALE se acordă, la cerere, pe durata unui semestru, studenţilor de la învăţământul  cu frecvenţă (licenţă şi masterat), şcolarizaţi în regim bugetat, care  se  încadrează  într-una  din  următoarele categorii:

 1. studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca masură de protecţie plasamentul, cei proveniţi din casele de copii, care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
 2. studenţii bolnavi TBC şi care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozată sau reumatism articular acut,  studenții cu handicap permanent, grav sau accentuat  certificat;
 3. studenţii a căror familie nu a realizat în ultimele 3 luni, înainte de  începerea semestrului/anului universitar, un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mare decât salariul minim net pe economie;

 

Distribuirea burselor sociale se face în ordinea categoriilor enumerate la punctele a), b), c), iar la punctul c) în ordinea crescătoare a venitului net pe membru de familie.

 

 Studenţii care solicită bursă socială vor trimite pe adresa de email secretariat.litere@ucv.ro dosarul scanat care trebuie sa cuprindă cererea, anexa 4 şi actele doveditoare:

 1. copii dupa buletin/cartea de identitate a studentului și ale membrilor familiei;
 2. adeverințe din care să rezulte venitul net, pe ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie, ianuarie), realizat de persoanele din familie încadrate în muncă (părinti, studentul(a) dacă lucrează, soţ/soţie (dacă este cazul);
 3. talonul de plată a ajutorului de somaj, ajutorului de integrare profesională sau a alocației de spijin, reprezentând drepturi cuvenite pentru ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie, ianuarie);
 4. taloane sau adeverințe de pensie, de ajutor social, alte indemnizații sau alte forme de sprijin social din ultimele 3 luni (noiembrie, decembrie, ianuarie);
 5. declarație notarială pentru fiecare membru al familei care nu realizează venituri. Declarația va contine referiri clare la nerealizarea veniturilor prevăzute la  art.11.;
 6. ancheta socială de la primărie pentru familiile care nu realizează venituri și în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate. Pentru situația în care comisia de evaluarea a cererii constată că există suspiciuni rezonabile referitoare la situația socioeconomică a familiei studentului poate solicita raportul de ancheta socială;
 7. adeverinte eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de solicitant, membrii familiei, din prestarea unor activități autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, venituri din meserii liberale și din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală;
 8. adeverință cu venitul agricol anual emisă de primărie sau de căre administrația financiară, după caz;
 9. adeverinţe de student sau elev, cursuri de zi, sau copie de pe certificatul de naştere  pentru fraţii/surorile sau copiii studentului care nu au împlinit vârsta de şcolarizare;
 10. talon alocații de stat pentru copii, alocații de plasament;
 11. certificat de la medicul specialist, altul decat medicul de familie, în care se prezinta tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se  încadrează în prevederile art.10, alin (2) pct. b). Certificatul medical va specifica obligatoriu încadrarea diagnosticului în categoriile de boli prevăzute la art 10, alin (2) pct. b) și fi vizat de policlinica studențească;
 12. certificat de încadrare în grad de handicap;
 13. copie de pe certificatul/certificatele de deces ale părinţilor, adeverința privind cuantumul pensiei de urmaș, dacă este cazul;
 14. copie dupa hotărârea de divorț, adeverinte privind cuantumul pensiei alimentare pentru student și frații acestuia, dacă este cazul;

adeverință că studentul provine dintr-o Casă de copii, dacă este cazul

 

 BURSA PENTRU AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL se acordă la cerere, studenților defavorizați din punct de vedere socioeconomic,  în cuantum egal cu cuantumul lunar al bursei sociale, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă, astfel:

 1. bursa pentru  ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se poate acorda studenţilor orfani, repectiv pentru care s-a dispus ca masură de protecţie plasamentul,  studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socio-economic, a căror familie nu a realizat pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare  decat salariul minim net pe economie. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiaşi student cel mult de două ori în decursul unui  an  universitar. Cuantumul  unei burse este egal  cu  cel al bursei sociale.
 2. bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul minim net la nivel național  și constă într-o bursă pentru naştere şi lehuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei  copilului  nou-născut, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut.  Cuantumul  unei  burse este  egal  cu  cel  al bursei sociale.
 3. bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces, care se poate acorda studentului pentru decesul unui membru al familiei (soţ, soţie, copil) sau în caz de deces al studentului(ei), necăsătorit(ă) sau căsătorit(ă), cu soţ/soţie care nu realizează venituri. Bursa se acordă rudelor de gradul I/succesorului legal o singură dată în cursul anului universitar.  Cuantumul  unei  burse este  egal  cu  cel  al bursei sociale.

 

Pentru calculul bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2020/2021, salariul minim net pe economie este1346lei /lună pe mebru de familie pentru lunile noiembrie si decembrie și 1386 lei/lună pe membru de familie pentru luna ianuarie.

 

Dosarele pentru obţinerea bursei sociale/ajutor social ocazional, pentru semestrul al II-lea, an univ.2020-2021, se vor transmite on-line, până la data de 28 februarie 2021, la secretariatul facultaţii pe adresa de email secretariat.litere@ucv.ro. La subiectul emailului se va trece OBLIGATORIU "Dosar bursa sociala - Numele".

Dosarele cu documentele originale se transmit prin poştă, pe adresa facultăţii, Str. A.I.Cuza, nr.13, sala 434, Craiova, Dolj, până la data de 04 martie 2021(data poştei).

 

Bursa specială pentru activități cultural-artistice/sportive deosebite se acordă semestrial pentru studenții integraliști care au obținut performanțe cultural-artistice sau sportive deosebite. (2) Evaluarea activității se face pe perioada ultimelor 2 semestre anterioare acordării bursei, ținând cont de următoarele criterii, detaliate în Anexa 3: a) activitate culturală (laureaţi sau participanți ai unor concursuri naţionale sau internaţionale, ca reprezentanţi ai universităţii); b) activitate sportivă (obţinerea de titluri de campioni la nivel naţional sau internaţional, participări la evenimente sportive ca reprezentant al universităţii); c) implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat (desfășurate de UCV sau de alte entități recunoscute de UCV și COS).

 

Dosarele pentru obţinerea  pentru activități cultural-artistice/sportive pentru semestrul al II-lea, an univ.2020-2021, se vor transmite on-line, până la data de 22 februarie 2021, la secretariatul facultaţii pe adresa de email secretariat.litere@ucv.ro. La subiectul emailului se va trece OBLIGATORIU "Dosar bursa activitati culturale - Numele".