Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

ANUNT IMPORTANT CU PRIVIRE LA CREDITE SI REPETENTIE

 

ANUNŢ IMPORTANT

CU PRIVIRE LA CREDITE ŞI REPETENŢIE

 

Pentru fiecare disciplină promovată studentul/ masterandul obţine numărul de credite atribuit disciplinei.

Promovarea anului I de studiu necesită acumularea unui număr de miminum 30 de credite. Studentul/ masterandul care la finele anului I nu a acumulat minimum 30 de credite este exmatriculat.

Neîndeplinirea numărului minimum de credite de către studenţii/ masteranzii, din anii II, III, IV, duce la repetarea anului, cu taxă, numai în situaţia depunerii unei cereri în perioada 15 septembrie – 20 septembrie a fiecărui an universitar, la secretariatul facultăţii.

Studenţii din anii terminali care au mai puţin de 5 discipline nepromovate pe tot parcursul şcolarizării intră într-un an suplimentar cu taxă numai pe baza trimiterii unei cereri de an suplimentar în perioada 15 septembrie – 20 septembrie a fiecărui an universitar, la secretariatul facultăţii (secretariat.litere@ucv.ro).

În cazul în care nu depune cerere, în oricare dintre situații, studentul/ masterandul este EXMATRICULAT

Pentru a finaliza studiile, studentul/ masterandul trebuie să aibă acumulat numărul total de credite prevăzut la forma de învăţământ pe care a urmat-o.