Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Admitere - Master 2020

1. OFERTA EDUCAȚIONALĂ

PROGRAME DE STUDII MASTERAT – anul universitar 2020-2021
 

Domeniul de masterat

Specializarea

Forma de învăţământ

Cifra şcolarizare

Buget

Taxă

 

 

 

Filologie

Studii de limba şi literatura română - Program acreditat

IF

 

 

Studii de limba engleză şi literaturi anglo-americane - Program acreditat

IF

 

 

Perspective lingvistice și literare în spaţiul francofon - Program acreditat

IF

 

 

Traducere şi terminologii în context european (engleză, franceză / germană) - Program acreditat

IF

 

 

Paradigme ale comunicării interculturale - Program acreditat

IF

 

 

Ştiinţe ale educaţiei

Management educaţional - Program acreditat

IF

 

 

Consiliere educaţională si dezvoltarea carierei (la  Drobeta Turnu Severin) - Program acreditat

IF

 

 

Teatru şi artele spectacolului

Arta actorului - Program acreditat

Management si antreprenoriat cultural - Program acreditat

IF

IF

 

 

Muzică

Artă muzicală românească contemporană - Program acreditat

IF

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

2. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII

2.1. CRITERII DE ADMITERE

În functie de specializare, admiterea pentru ciclul de studii universitare de masterat se organizează pe baza următoarelor criterii:

Domeniul şi specializarea Concurs de admitere şi criterii de departajare

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Filologie

 • Studii de limba şi literatura română (IF) - Craiova
 • Studii de limba engleză şi literaturi anglo-americane (IF) - Craiova
 • Limbă franceză, didactică şi literatura în spaţiul francofon (IF) - Craiova
 • Traducere şi terminologii în context european (engleză, franceză / germană) (IF) - Craiova
 • Paradigme ale comunicării organizaţionale (IF) - Craiova

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Ştiinţe ale educaţiei

 • Management educaţional (IF) – Craiova
 • Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei (IF) – Drobeta-Turnu Severin

Concurs de admitere

 Probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica masteratului 

 

Criterii de departajare

Criteriul 1- Media generală a anilor de studiu din ciclul universitar de licenţă

Criteriul 2- Media examenului de finalizare studii - licenţă

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Teatru şi artele spectacolului

 • Arta actorului (IF)
 • Concurs de admitere

Proba 1- Interviu pe baza Dosarului de concurs (Memoriu de activitate, CV si  motivața) – oral

Proba 2 – Proba de aptitudini interpretative pe baza Repertoriului de concurs – practic (7-15 minute)

 

Mențiuni:

 1. Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 2. Nota finală este media aritmetică a celor două probe.

 

Criterii de departajare

Criteriul 1- Media examenului de finalizare studii - licenţă

Criteriul 2- Media generală a anilor de studiu din ciclul universitar de licenţă

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Teatru şi artele spectacolului

 • Management şi antreprenoriat cultural (IF)

Concurs de admitere

La înscriere candidații vor depune un Portofoliu personal:

- un Curriculum Vitae (format Europass);

- un Memoriu de activitate;

- un Mini-proiect.

Etapa unică (oral):

Proba 1 – Interviu  - pe baza Portofoliului personal (depus la înscriere).

Proba 2 – Colocviu de cultură teatrală - pe baza bibliografiei de concurs.

Mențiuni:

 1. Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 2. Nota finală este media aritmetică a celor două probe.

Criteriile de departajare

Criteriul 1 - Media  examenului de finalizare studii - licenţă.

Criteriul 2 - Media generală a anilor de studiu din ciclul universitar de licenţă.

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Muzică

 • Artă muzicală românească contemporană (IF)

Concurs de admitere

Proba 1 (scris): un subiect din Istoria muzicii universale și românești

Proba 2 (oral): un subiect din Didactica specialității

Precizări:

 1. Probele se notează cu note de la 1 la 10, nota de promovare trebuie să fie cel puțin 5 (cinci) la fiecare dintre cele două probe.
 2. Nota finală este media aritmetică a celor două probe

 

Criteriile de departajare

Criteriul 1- Media de la examenul de licență

Criteriul 2- Media anilor de studii de licenţă

 

 

 

3. Tematica pentru examenul de admitere se găseşte aici

 

3.1. CALENDAR ADMITERE

 1. INSCRIERI ŞI PROBE ELIMINATORII

Domeniul de masterat

Înscrierea candidaţilor

Desfăşurarea probelor de concurs (scris / interviu)

Afişarea rezultatelor

 • Filologie
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Teatru şi artele spectacolului
 • Muzică

 

13 - 14 iulie 2020

 

17  iulie 2020

17  iulie 2020 la panourile de la intrarea dinspre teatru și pe site-ul universității: www.ucv.ro

 2. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE - ÎNMATRICULARE: 

 • 20, 21 iulie 2020 – confirmarea locurilor de la buget și taxă, achitarea taxei de înmatriculare şi semnarea contractelor de studii
 • 21 iulie 2020 – redistribuirea locurilor neconfirmate şi afișarea rezultatelor finale
 • 22-24 iulie 2020 – confirmarea locurilor după redistribuire. Retragerea dosarelor

 Notă

 • Neconfirmarea locurilor de la buget și taxă atrage după sine pierderea locului
 • Candidaţii respinşi trebuie să-şi ridice dosarul în termen de 3 luni de la afișarea rezultatelor. După această dată se percepe taxă de arhivare.
 • Toţi candidaţii trebuie să păstreze acasă mai multe copii legalizate după Diploma de Bacalaureat şi de Licenţă. De la facultate, diplomele nu se eliberează decât la absolvire.

 

3.2. ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

         Actele se depun într-un dosar mapă.

        Ordinea actelor în dosar:

 1. Formularul de înscriere (se completează la sala în momentul înscrierii);
 2. Diploma de bacalaureat (în original); **
 3. Diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă (numai pentru absolvenţii 2020) (în original); **
 4. Foaia matricolă facultate / suplimentul la diplomă (cu excepţia absolvenţilor 2020) (în original); **
 5. Certificatul de naştere (copie şi original pentru certificarea conformităţii); *
 6. Buletin de identitate / Carte de identitate (copie); *
 7. Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicul de familie (cu specificaţia medicului „apt pentru facultate”) (în original);
 8. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere la concursul de admitere;
 9. Candidaţii care sunt studenţi sau absolvenţi ai unui alt masterat prezintă la înscriere adeverinţa de student masterand şi adeverinţa (de student masterand sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă) (în original);
 10. Procură notarială pentru împuternicit în cazul în care candidatul nu se prezintă personal la înscriere (în original).

 

Notă

   * Certificarea conformităţii cu originalul se face de către membrii comisiei.

** La înscriere / înmatriculare se depun Diploma de Bacalaureat şi de Licenţă în original şi nu se ridică pe perioada şcolarizării. Vă recomandăm să păstraţi la domiciliu copii legalizate.