Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

AVANTAJELE ACESTEI FORME DE ÎNVĂŢĂMÂNT

  Instruirea prin ID nu impune constrângeri de timp, spaţiu şi ritm de studiu, persoanele care aleg această formă de învaţământ având avantajul de a nu-şi întrerupe activitatea socio-profesională. ID se caracterizează prin flexibilitate privind:

  • conţinutul şi structura cursurilor;
  • locul de desfăşurare a activităţilor didactice;
  • calendarul de desfăşurare a activităţilor didactice;
  • ritmul de învăţare;
  • tipurile diferite de materiale didactice necesare pregătirii individuale;
  • tipurile de evaluare permanentă, de autoevaluare şi de examinare finală;
  • concentrarea activităţilor la sediile centrelor zonale de pregătire: consultaţii, lecţii de sinteză, seminarii de evaluare/examinare, fapt care conduce la reducerea cheltuielilor de deplasare, cazare, masă;
  • ID se bazează pe cele mai noi tehnici informaţionale (reţele de calculatoare, Internet, posturi locale de televiziune etc.).

ASPECTE GENERALE

  Facultatea de Litere organizează cursuri ID la specializarea Limba şi literatura română şi Limbi şi literaturi străine.Această formă de învaţământ se desfăşoară în conformitate cu Ordinul MEN Nr. 5073/24.XI.1998, cu privire la statutul învatamântului la distanţă, a Regulamentului privind standardele de funcţionare şi dotare a centrelor de studii pentru învăţământul la distanţă şi a Legii Învatamântului Nr. 84/1995. Forma de Învăţământ la Distanţă (ID) înlocuieşte forma de învăţământ fără frecvenţă, structura care s-a dovedit depaşită în cadrul actualei reforme a învăţământului universitar românesc şi în condiţiile apariţiei noilor tehnologii de comunicare (Internet, fax, video-TV etc.). Această formă de învaţământ a fost confirmată de Comisia Europeana şi avizată de Colegiul Academic pentru ID.

  Conform H.G. 568 din 16/08 1995 s-a înfiinţat secţia Filologie fără frecvenţă ( 5 ani ) în cadrul Facultăţii de Litere şi Istorie, care în 2003 s-a transformat în programul de studiu Învăţământ la Distanţă, autorizat să funcţioneze provizoriu.

  Conform statutului ID, această formă de învăţământ este accesibilă oricărei persoane, absolvente de liceu, care doreşte să-şi perfecţioneze calificarea profesională deja dobândită ori să dobândească o nouă calificare. Această formă de instruire funcţionează sub directa îndrumare a Decanatului Facultăţii de Litere, are un director executiv şi o secretară, numiţi de conducerea facultăţii. De asemenea, la nivelul fiecărei catedre, şeful de catedră desemnează un cadru didactic responsabil cu toate problemele legate de această formă de învăţământ. Începând cu anul universitar 2000-2001, Facultatea de Litere oferă studenţilor programe analitice dezvoltate pentru toate disciplinele prevăzute în planul de învăţământ. Totodată, se diversifică şi oferta de materiale didactice, acestea fiind prezentate studenţilor pe suport informatic (dischetă, CD şi Internet). Structura cursurilor va fi adaptată cerinţelor învăţământului la distanţă, urmărindu-se dezvoltarea componentei interactive şi de autoevaluare.

- Studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani (180 de credite)

  Toate instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, vor elibera, în mod gratuit, odată cu Diploma de studii universitare şi Suplimentul la Diplomă, începând cu anul universitar 2005-2006. Această măsură se aplică atât în ciclul de studii universitare de licenţă cât şi în ciclul de studii universitare de masterat.Suplimentul de Diplomă este redactat bilingv (română şi engleză).