Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Admitere - Master 2019

1. OFERTA EDUCAȚIONALĂ

PROGRAME DE STUDII MASTERAT – anul universitar 2019-2020
CIFRA DE SCOLARIZARE

Domeniul de masterat

Specializarea

Forma de învăţământ

Cifra şcolarizare

Buget

Taxă

 

 

 

Filologie

Studii de limba şi literatura română - Program acreditat

IF

38

12

Studii de limba engleză şi literaturi anglo-americane - Program acreditat

IF

38

12

Perspective lingvistice și literare în spaţiul francofon - Program acreditat

IF

20

30

Traducere şi terminologii în context european (engleză, franceză / germană) - Program acreditat

IF

20

30

Paradigme ale comunicării interculturale - Program acreditat

IF

20

30

Ştiinţe ale educaţiei

Management educaţional - Program acreditat

IF

19

31

Consiliere educaţională si dezvoltarea carierei (la  Drobeta Turnu Severin) - Program acreditat

IF

20

30

Teatru şi artele spectacolului

Arta actorului - Program acreditat

Management si antreprenoriat cultural - Program acreditat

IF

IF

10

40

Muzică

Artă muzicală românească contemporană - Program acreditat

IF

5

20

 

TOTAL

 

190

235

 

2. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII

2.1. CRITERII DE ADMITERE

În functie de specializare, admiterea pentru ciclul de studii universitare de masterat se organizează pe baza următoarelor criterii:

Domeniul şi specializarea Concurs de admitere şi criterii de departajare

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Filologie

 • Studii de limba şi literatura română (IF) - Craiova
 • Studii de limba engleză şi literaturi anglo-americane (IF) - Craiova
 • Limbă franceză, didactică şi literatura în spaţiul francofon (IF) - Craiova
 • Traducere şi terminologii în context european (engleză, franceză, germană) (IF) - Craiova
 • Paradigme ale comunicării organizaţionale (IF) - Craiova

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Ştiinţe ale educaţiei

 • Management educaţional (IF) – Craiova
 • Consiliere educaţională şi dezvoltarea carierei (IF) – Drobeta-Turnu Severin

Concurs de admitere

 Probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica masteratului 

 

Criterii de departajare

Criteriul 1- Media generală a anilor de studiu din ciclul universitar de licenţă

Criteriul 2- Media examenului de finalizare studii - licenţă

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Teatru şi artele spectacolului

 • Arta actorului (IF)
 • Concurs de admitere

Proba 1- Interviu pe baza dosarului de concurs – oral

Proba 2 – Aptitudini interpretative din repertoriul de concurs - practic

 

Criterii de departajare

Criteriul 1- Media examenului de finalizare studii - licenţă

Criteriul 2- Media generală a anilor de studiu din ciclul universitar de licenţă

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Teatru şi artele spectacolului

 • Management şi antreprenoriat cultural (IF)

La înscriere candidații vor depune un Portofoliu personal:

- un Curriculum Vitae (format Europass);

- un Memoriu de activitate;

- un Mini-proiect, între 7.500-10.000 semne, 3-5 pagini A4, care să evidențieze obiectivele de studiu şi dezvoltare profesională urmărite de candidat în zona teatrului și/sau a managementului cultural/teatral.

Etapa unică

Proba 1 – Colocviu de cultură teatrală - pe baza bibliografiei de concurs.

Proba 2 – Interviu - pe baza Portofoliului personal (depus la înscriere).

Criterii de departajare

Criteriul 1- Nota la examenul de Licenţă

Criteriul 2- Media generală obținută în anii de studiu de Licență

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de masterat: Muzică

 • Artă muzicală românească contemporană (IF)
 • Concurs de admitere

Proba 1- Istoria muzicii universale şi româneşti – scris

Proba 2 – Didactica specialităţii - oral

 

Criteriile de departajare

Criteriul 1- Media examenului de finalizare studii - licenţă

Criteriul 2- Media generală a anilor de studiu din ciclul universitar de licenţă

 

 

 

3. Tematica pentru examenul de admitere se găseşte aici

 

3.1. CALENDAR ADMITERE

 1. INSCRIERI ŞI PROBE ELIMINATORII

Domeniul de masterat

Înscrierea candidaţilor

Desfăşurarea probelor de concurs (scris / interviu)

Afişarea rezultatelor

 • Filologie
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Teatru şi artele spectacolului
 • Muzică

 

16 - 18 septembrie 2019

 

19  septembrie 2019

20 septembrie 2019 la panourile de la intrarea dinspre teatru și pe site-ul universității: www.ucv.ro

 2. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE - ÎNMATRICULARE: 

 • 21 - 24 septembrie 2019 - confirmarea locurilor de la buget și taxă, achitarea taxei de înmatriculare şi semnarea contractelor de studii
 • 25 septembrie 2019 – redistribuirea locurilor neconfirmate şi afișarea rezultatelor finale
 • 25 și 26 septembrie 2019 - confirmarea locurilor după redistribuire. Retragerea dosarelor

 Notă

 • Neconfirmarea locurilor de la buget și taxă atrage după sine pierderea locului
 • Candidaţii respinşi trebuie să-şi ridice dosarul în termen de 3 luni de la afișarea rezultatelor. După această dată se percepe taxă de arhivare.
 • Toţi candidaţii trebuie să păstreze acasă mai multe copii legalizate după Diploma de Bacalaureat şi de Licenţă. De la facultate, diplomele nu se eliberează decât la absolvire.

 

3.2. ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

         Actele se depun într-un dosar mapă.

        Ordinea actelor în dosar:

 1. Formularul de înscriere (se completează la sala în momentul înscrierii);
 2. Diploma de bacalaureat (în original);
 3. Diploma de licenţă sau adeverinţa de licenţă (numai pentru absolvenţii 2018) (în original); 
 4. Foaia matricolă facultate / suplimentul la diplomă (cu excepţia absolvenţilor 2018) (în original); 
 5. Certificatul de naştere (copie şi original pentru certificarea conformităţii); *
 6. Buletin de identitate / Carte de identitate (copie); *
 7. Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicul de familie (cu specificaţia medicului „apt pentru facultate”) (în original);
 8. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere la concursul de admitere;
 9. Candidaţii care sunt studenţi sau absolvenţi ai unui alt masterat prezintă la înscriere adeverinţa de student masterand şi adeverinţa (de student masterand sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă) (în original);
 10. Procură notarială pentru împuternicit în cazul în care candidatul nu se prezintă personal la înscriere (în original).

 

Notă

   * Certificarea conformităţii cu originalul se face de către membrii comisiei.

** La înmatriculare se depun Diploma de Bacalaureat şi de Licenţă în original şi nu se ridică pe perioada şcolarizării. Vă recomandăm să păstraţi la domiciliu copii legalizate.