Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Admitere licenta 2020

 

Admitere licenţă SEPTEMBRIE 2020

 

 1. OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

 

PROGRAME DE STUDII LICENŢĂ – anul universitar 2020-2021

 

Domeniul de licență

Specializarea

Forma de învățământ

Acreditare

program

Cifra de scolarizare

Taxa

 

 

 

 

 

 

 

Limbă şi literatură

 

Limba și literatura română - O limbă și literatura modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)    

IF

Acreditat

11

Limba și literatura română - O limbă și literatura modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)   

ID

Acreditat

37

Limba și literatura română - Limba şi literatura latină    

IF

Acreditat

9

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu Severin)

IF

Acreditat

4

O limbă şi literatură modernă A (engleză)

- O limbă și literatură modernă B (franceză, italiană, germană, spaniolă)/ Limba şi literatura latină     

IF

Acreditat

 

 

31

O limbăşi literatură modernă A (franceză)              

- O limbă și literatură modernă B (engleză, italiană, germană, spaniolă)/ Limbă şi literatură latină     

IF

Acreditat

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare (engleză, franceză)     

IF

Acreditat

11

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice  

IF

Acreditat

37

Jurnalism     

IF

Acreditat

26

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie)

 

IF

Acreditat

10

 

 

 

Conversie

Domeniul de licență

Specializarea

Forma de învățământ

 

Limbă şi literatură

Conversie Limba și literatura engleză

IF

Locuri cu taxă

Ştiinţe ale educaţiei

Conversie Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

IF

Locuri cu taxă

 

 1. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII

 

 1. CRITERII DE ADMITERE

În functie de specializare, admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă, se organizează pe baza următoarelor criterii:

Domeniul şi specializarea

Concurs de admitere şi criterii de departajare

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Limbă şi literatură

 • Limba şi literatura română - O limbă şi literatura modernă B (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) (IF/ID) - Craiova
 • Limba şi literatura română - O limbă şi literatura modernă B (engleză, franceză) (IF) - Drobeta-Turnu Severin
 • Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină (IF)
 • O limbă şi literatură modernă A (engleză) - O limbă şi literatură modernă B (franceză, italiană, germană, spaniolă)/ Limba şi literatura latină (IF)
 • O limbă şi literatură modernă A (franceză) - O limbă şi literatură modernă B (engleză, italiană, germană, spaniolă)/ Limbă şi literatură latină (IF)

Concurs de admitere

Media generală de admitere, reprezentată de media examenului de bacalaureat (100%)

 

Criterii de departajare

 1. Limba şi literatura română – proba scrisă de la exa­me­nul de bacalaureat
 2. Media generală a anilor de studiu de liceu

 

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Limbi moderne aplicate

 • Traducere şi interpretare (engleză, franceză) (IF)

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Ştiinţe ale comunicării

 • Comunicare şi relaţii publice (IF)
 • Jurnalism (IF)

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Teatru şi artele spectacolului

 • Artele spectacolului (actorie) (IF)

 

 

Concurs de admitere - online

ETAPA Ieliminatorie (admis/respins)

Proba unică  (probă practică) Proba cuprinde obligatoriu următoarele componente:

 • Recitarea unei/unor poezii din repertoriul candidatului (la alegerea candidatului/comisiei);
 • Testarea calităţilor ritmice, vocale şi de coordonare;
 • Povestire la alegerea candidatului;
 • Interviu pe teme de cultură artistică generală şi teatrală.

ETAPA II :

Proba unică  (probă practică)

 • Lectură la prima vedere (un text la propunerea comisiei) și Interpretarea unui Monolog (comic sau dramatic, selectat din piese de teatru, la alegerea candidatului).

Mențiune pentru etapa II: Proba se notează cu note de la 1 la 10  și reprezintă nota de admitere la concurs.

 

Criterii de departajare:

 1. Media la examenul de bacalaureat
 2. Media generală obținută în anii de studiu de liceu

 

 

 

Tematica pentru examenul de admitere, domeniul fundamental Arte, se găseşte aici:

http://litere.ucv.ro/litere/ro/content/tematic%C4%83-admitere-licen%C8%9B%C4%83

 

 

 

 1. CALENDAR ADMITERE
 1. Inscrieri şi probe eliminatorii

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR SE FACE ONLINE prin platforma EvStud https://evstud.ucv.ro

 

Domeniul de licență

Înscrierea candidaţilor

Probe eliminatorii

 

Desfăşurarea probelor de concurs (probe de aptitudini)

 

Afişarea rezultatelor

parțiale

 

Limbă şi literatură

 

 

07-11 septembrie 2020

 

-

 

-

 

 

14 septembrie 2020

pe site-ul universității: www.ucv.ro

Limbi moderne aplicate

 

07-11 septembrie 2020

 

-

 

-

Ştiinţe ale comunicării

 

07-11 septembrie 2020

 

-

 

-

Teatru şi artele spectacolului

 

07-10 septembrie

2020

 

Etapa I eliminatorie  online

11 septembrie 2020

Etapa a II-a de aptitudini online

11 septembrie 2020

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR SE FACE ONLINE prin platforma EvStud https://evstud.ucv.ro

Candidații sunt responsabili de încărcarea pe platformă/transmiterea corectă a tuturor documentelor, semnate și scanate. Fiecare candidat își asumă responsabilitatea pentru autenticitatea documentelor și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale care urmează să fie depuse la dosarul candidatului. Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea “copie conform cu originalul”. 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de licență, de masterat și de doctorathttps://www.ucv.ro/admitere/

 

 1. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE - ÎNMATRICULARE:
  • 15 – 18 septembrie 2020 - Confirmarea locurilor prin:
   • depunerea actelor în original (diploma de bacalaureat și foaia matricolă) pentru candidații declarați admiși la buget. Documentele originale vor fi prezentate în format fizic.
   • plata taxei de înmatriculare în valoare de 150 lei https://www.ucv.ro/pdf/admitere/2020/Taxe_admitere_2020_2021_final.pdf pentru candidații declarați admiși la buget și taxă;
   • semnare contracte de școlarizare.

Nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

 

 • 19 septembrie 2020 – Afișare intermediară / redistribuirea locurilor neconfirmate.
 • 20-23 septembrie 2020 - Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget și taxă; plata primei tranșe din taxa de școlarizare – 1000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă).
 • 24 septembrie 2020 – Afișare rezultate finale

 DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

*Copiile documentelor de la punctele 3-8 de mai jos vor avea semnătura candidatului și mențiunea “copie conform cu originalul”.

Acestea vor fi scanate și încărcate pe platforma EvStud https://evstud.ucv.ro

 

 1. Fișa de înscriere (se completează online);
 2. Dovada achitării taxelor de admitere (înscriere) prin modulul de admitere*

Taxa de înscriere în valoare de 100 lei, indiferent de numărul de specializări pentru care optează candidatul, se poate achita prin BRD în conturile:

 • RO48BRDE170SV46910431700
 • RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghișeu
 • ța care atesta achitarea taxei se încarcă pe platforma EvStud la secțiunea Acte identitate. Alte documente – Alte acte.
 • sau prin aplicația de înscriere online, cu cardul bancar.

https://www.ucv.ro/admitere/taxe_admitere/

 1. Certificatul de naștere;*
 1. Diplomă de bacalaureat / Adeverinţa (pentru absolvenţii 2020);*
 2. Foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;* Absolvenţii de liceu din promoţia 2019/2020 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 3. Carte de identitate;*
 4. Adeverință medicală;*
 5. Pentru candidaţii care sunt studenţi: adeverinţa de student, adeverinţa (de student sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă).*
 6. Eseu motivațional / portofoliu de concurs dacă este cazul, conform criteriilor de admitere (se încarcă în platforma EvStud https://evstud.ucv.ro la secțiunea Acte identitate. Alte documente – Alte acte).

 

Contact:

Telefon  0251414468

Email:  secretariat.litere@ucv.ro