Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Admitere - Licență 2019

 1. OFERTA EDUCAȚIONALĂ

PROGRAME DE STUDII LICENŢĂ – anul universitar 2019-2020

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019
 

Domeniul de licență

Specializarea

Forma de învățământ

Cifra şcolarizare

Buget

Taxă

 

 

 

 

Limbă şi literatură

Limba și literatura română - O limbă și literatura modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) - Program acreditat

IF

-

19

Limba și literatura română - O limbă și literatura modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) - Program acreditat

ID

-

30

Limba și literatura română - Limba şi literatura latină - Program acreditat

IF

-

3

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă(franceză, engleză) (la Drobeta-Turnu Severin) - Program acreditat

IF

-

7

O limbă şi literatură modernă A (engleză) - O limbă și literatură modernă B (franceză, italiană, germană, spaniolă)/ Limba şi literatura latină) - Program acreditat

IF

-

19

O limbă şi literatură modernă A (franceză) - O limbă și literatură modernă B (engleză, italiană, germană, spaniolă)/ Limbă şi literatură latină) - Program acreditat

IF

-

10

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) - Program acreditat

IF

-

12

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice - Program acreditat

IF

-

20

Jurnalism - Program acreditat

IF

-

20

 

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi prereşcolar - Program acreditat

IF

-

-

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar la Drobeta-Turnu Severin - Program acreditat

IF

-

-

 

Muzică

Muzică - Program acreditat

IF

-

-

Interpretare muzicală-canto - Program acreditat

IF

-

-

Interpretare muzicală-instrumente - Program acreditat

IF

-

-

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie) - Program acreditat

IF

-

8

Cinematografie şi media

Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)- Program acreditat provizoriu

IF

-

6

 

TOTAL

 

 

 

 

CONVERSIE

Domeniul de licență

Specializarea

Forma de învățământ

Cifra şcolarizare

Buget

Taxă

Limbă şi literatură

Conversie Limba și literatura engleză

IF

 

55

Ştiinţe ale educaţiei

Conversie Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

IF

 

99

 

TOTAL

 

 

 

2. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII

 2.1 CRITERII DE ADMITERE

În functie de specializare, admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă, se organizează pe baza următoarelor criterii:

Domeniul şi specializarea Concurs de admitere şi criterii de departajare

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Limbă şi literatură

 • Limba şi literatura română - O limbă şi literatura modernă B (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) (IF/ID) - Craiova
 • Limba şi literatura română - O limbă şi literatura modernă B (engleză, franceză) (IF) - Drobeta-Turnu Severin
 • Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină (IF)
 • O limbă şi literatură modernă A (engleză) - O limbă şi literatură modernă B (franceză, italiană, germană, spaniolă)/ Limba şi literatura latină (IF)
 • O limbă şi literatură modernă A (franceză) - O limbă şi literatură modernă B (engleză, italiană, germană, spaniolă)/ Limbă şi literatură latină (IF)

 

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) (IF)

 

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Ştiinţe ale comunicării

 • Comunicare şi relaţii publice (IF)
 • Jurnalism (IF)

Concurs de admitere

Media generală de admitere, reprezentată de media de la bacalaureat (100%)

 

Criterii de departajare

 1. Limba şi literatura română – proba scrisă de la exa­me­nul de bacalaureat
 2. Media generală a anilor de studiu - liceu

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Ştiinţe ale educaţiei

 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF) – Craiova
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF) – Drobeta-Turnu Severin

Concurs de admitere

Etapa I – eliminatorie probă orală  - interviu (admis/respins)

Etapa a II-a – dosar: Media generală de admitere, reprezentată de media de la bacalaureat (100%)

 

Criterii de departajare

 1. Limba şi literatura română – proba scrisă de la exa­me­nul de bacalaureat
 2. Media generală a anilor de studiu – liceu

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Teatru şi artele spectacolului

 • Artele spectacolului (actorie) (IF)

Etapa I - eliminatorie

Proba 1 Interpretare (admis/respins)

 • Recitarea unei/unor poezii din repertoriul candidatului (la alegerea candidatului /comisiei)
 • Testarea calităților ritmice, vocale și de coordonare
 • Povestire la alegerea candidatului

Proba 2  Interviu (admis/respins)

 • În cadrul probei candidatul va susţine un interviu pe teme de cultură artistică generală şi teatrală.

Etapa a II-a cu notă

Probă unică:

 • Lectură la prima vedere (text la propunerea comisiei).
 • Monolog (comic sau dramatic, selectat din piese de teatru, la alegerea candidatului).

Criterii de departajare

 1. Media la examenul de bacalaureat.
 2. Nota la Limba şi literatura română obținută la examenul de bacalaureat

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Muzică

 • Muzică (IF)
 • Interpretare muzicală – canto (IF)
 • Interpretare muzicală – instrumente (IF)

Concurs de admitere - probe vocaționale

Etapa I - eliminatorie

- probă interpretativă - nota reprezintă 50% din medie

Etapa a II-a:

 • solfegiu la prima vedere - nota reprezintă 25% din medie, auz muzical - nota reprezintă 25% din medie

Criterii de departajare

 1. Media examenului de  bacalaureat
 2. Nota de la Etapa I

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Cinematografie si media

 • Cinematografie, fotografie, media (comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie) (IF)

Portofoliul de concurs prezentat la inscriere :

- Curriculum Vitae -  model Europass

- Motivația opțiunii pentru această specializare (text de maximum o pagină) 

- Mapă de lucrări (fotografii, alte lucrări de artă personale) – dacă e cazul

ETAPA I (scris)

Proba 1

Adaptarea cinematografică a unui scurt text literar. 

Proba 2

Analiza unui film în primă vizionare. 

ETAPA a II-a (practic/oral)

Proba 1

Interviu pe baza Portofoliului de concurs și analiza unei fotografii la prima vedere.

Proba 2

Colocviu de cultură cinematografică pe baza filmografiei și a bibliografiei (orientative) anunțate. 

 

Criterii de departajare:

 • Media la examenul de Bacalaureat
 • Media generală obținută în anii de studiu de liceu.

           

Mențiuni:

 1. Probele se notează cu note de la 1 la 10.
 2. Nota finală este media aritmetică a celor două etape.
 1. Media examenului de Bacalaureat nu se ia în calcul la nota finală.

TEMATICA pentru examenul de admitere se găseşte aici.

2.2 CALENDAR ADMITERE

1. Inscrieri şi probe eliminatorii

Domeniul de licență

Înscrierea candidaţilor

Probe eliminatorii

Desfăşurarea probelor de concurs (probe de aptitudini)

 

Limbă şi literatură

 9-13 septembrie 2019

-

-

 

Limbi moderne aplicate

 9-13 septembrie 2019

-

-

Ştiinţe ale comunicării

 9-13 septembrie 2019

-

-

Ştiinţe ale educaţiei

 -

-

-

Muzică

 -

-

-

Teatru şi artele spectacolului

 9-11 septembrie 2019

Etapa I eliminatorie

12 septembrie 2019

Etapa a II-a de aptitudini

13 septembrie 2019

Cinematografie si media

 9-11 septembrie 2019

 

Etapa I scris - 12 septembrie 2019

Etapa a II-a - practic / oral - 13 septembrie 2019

 Afişarea rezultatelor :  17 septembrie 2019 -  la panourile de la intrarea dinspre teatru și pe site-ul universității: www.ucv.ro

 

2. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE - ÎNMATRICULARE:

 • 18-20 septembrie 2019 - confirmarea locurilor de la buget și taxă, achitarea taxei de înmatriculare şi semnarea contractului de studii.
 • 21 septembrie 2019 - se afișează rezultatele finale după completarea dosarelor
 • 22-24 septembrie 2019 - confirmarea locurilor şi înmatricularea candidaților. Retragerea dosarelor

Notă

 • Neconfirmarea locurilor de la buget și taxă atrage după sine pierderea locului
 • Candidaţii respinşi trebuie să-şi ridice dosarul în termen de 3 luni de la afişarea rezultatelor finale. După această perioadă, se percepe taxă de arhivare.
 • Toţi candidaţii trebuie să păstreze acasă mai multe copii legalizate după Diploma de Bacalaureat. De la facultate, diplomele nu se eliberează decât la absolvire.

 

 2.3. ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 • Se depune un singur dosar mapă la secţia prioritară.
 • Ordinea actelor în dosar:

1.  Formularul de înscriere (se completează electronic în momentul înscrierii);

2. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere SAU actele doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei (în original);

3. Certificatul de naştere (copie şi original pentru certificarea conformităţii); *

4. Diploma de bacalaureat în original / adeverinţa (pentru absolvenţii 2019); *

5. Foaia matricolă (copie şi original pentru certificarea conformităţii); *

6. Buletin de identitate / Carte de identitate (copie);

7. Adeverinţă medicală (în original);

8. Pentru candidaţii care sunt studenţi: adeverinţa de student, adeverinţa (de student sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă) (în original);

9. Pentru candidaţii care sunt absolvenţi ai unei alte facultăţi: copie legalizată după diploma de licenţă, copie legalizată după foaia matricolă sau suplimentul la diplomă;

10. Procură notarială pentru împuternicit în cazul în care candidatul nu se prezintă personal la înscriere (în original).

 

* Certificarea conformităţii cu originalul se face de către membrii comisiei