Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Admitere - Licență 2018

 1. OFERTA EDUCAȚIONALĂ

PROGRAME DE STUDII LICENŢĂ – anul universitar 2018-2019
CIFRA DE ȘCOLARIZARE

Domeniul de licență

Specializarea

Forma de învățământ

Cifra şcolarizare

Buget

Taxă

 

 

 

 

Limbă şi literatură

Limba și literatura română - O limbă și literatura modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) - Program acreditat

IF

61

59

Limba și literatura română - O limbă și literatura modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) - Program acreditat

ID

-

40

Limba și literatura română - Limba şi literatura latină - Program acreditat

IF

10

5

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă(franceză, engleză la Drobeta-Turnu Severin) - Program acreditat

IF

25

15

O limbă şi literatură modernă A (engleză) - O limbă și literatură modernă B (franceză, italiană, germană, spaniolă)/ Limba şi literatura latină) - Program acreditat

IF

52

38

O limbă şi literatură modernă A (franceză) - O limbă și literatură modernă B (engleză, italiană, germană, spaniolă)/ Limbă şi literatură latină) - Program acreditat

IF

19

11

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) - Program acreditat

IF

19

11

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice - Program acreditat

IF

40

35

Jurnalism - Program acreditat

IF

22

18

 

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi prereşcolar - Program acreditat

IF

20

40

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar la Drobeta-Turnu Severin - Program acreditat

IF

20

40

 

Muzică

Muzică - Program acreditat

IF

6

5

Interpretare muzicală-canto - Program acreditat

IF

5

3

Interpretare muzicală-instrumente - Program acreditat

IF

4

4

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie) - Program acreditat

IF

9

6

 

TOTAL

 

312

330

 

2. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII

 2.1 CRITERII DE ADMITERE

În functie de specializare, admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă, se organizează pe baza următoarelor criterii:

Domeniul şi specializarea Concurs de admitere şi criterii de departajare

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Limbă şi literatură

 • Limba şi literatura română - O limbă şi literatura modernă B (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) (IF/ID) - Craiova
 • Limba şi literatura română - O limbă şi literatura modernă B (engleză, franceză) (IF) - Drobeta-Turnu Severin
 • Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină (IF)
 • O limbă şi literatură modernă A (engleză) - O limbă şi literatură modernă B (franceză, italiană, germană, spaniolă)/ Limba şi literatura latină (IF)
 • O limbă şi literatură modernă A (franceză) - O limbă şi literatură modernă B (engleză, italiană, germană, spaniolă)/ Limbă şi literatură latină (IF)

 

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) (IF)

 

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Ştiinţe ale comunicării

 • Comunicare şi relaţii publice (IF)
 • Jurnalism (IF)

Concurs de admitere

Media generală de admitere, reprezentată de media de la bacalaureat (100%)

 

Criterii de departajare

 1. Limba şi literatura română – proba scrisă de la exa­me­nul de bacalaureat
 2. Media generală a anilor de studiu - liceu

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Ştiinţe ale educaţiei

 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF) – Craiova
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF) – Drobeta-Turnu Severin

Concurs de admitere

Etapa I – eliminatorie probă orală  - interviu (admis/respins)

Etapa a II-a – dosar: Media generală de admitere, reprezentată de media de la bacalaureat (100%)

 

Criterii de departajare

 1. Limba şi literatura română – proba scrisă de la exa­me­nul de bacalaureat
 2. Media generală a anilor de studiu – liceu

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Teatru şi artele spectacolului

 • Artele spectacolului (actorie) (IF)

Etapa I - eliminatorie

Proba 1 Interpretare (admis/respins)

 • Recitarea unei/unor poezii din repertoriul candidatului (la alegerea candidatului /comisiei)
 • Testarea calităților ritmice, vocale și de coordonare
 • Povestire la alegerea candidatului

Proba 2  Interviu (admis/respins)

 • În cadrul probei candidatul va susţine un interviu pe teme de cultură artistică generală şi teatrală.

Etapa a II-a cu notă

Probă unică:

 • Lectură la prima vedere (text la propunerea comisiei).
 • Monolog (comic sau dramatic, selectat din piese de teatru, la alegerea candidatului).

Criterii de departajare

 1. Media la examenul de bacalaureat.
 2. Media generală obţinută în liceu la Limba şi literatura română

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Muzică

 • Muzică (IF)
 • Interpretare muzicală – canto (IF)
 • Interpretare muzicală – instrumente (IF)

Concurs de admitere - probe vocaționale

Etapa I - eliminatorie

- probă interpretativă - nota reprezintă 50% din medie

Etapa a II-a:

 • solfegiu la prima vedere - nota reprezintă 25% din medie, auz muzical - nota reprezintă 25% din medie

Criterii de departajare

 1. Media examenului de  bacalaureat
 2. Nota de la Etapa I

TEMATICA pentru examenul de admitere se găseşte aici.

2.2 CALENDAR ADMITERE

1. Inscrieri şi probe eliminatorii

Domeniul de licență

Înscrierea candidaţilor

Probe eliminatorii

Desfăşurarea probelor de concurs (probe de aptitudini)

 

Limbă şi literatură

 16-21 iulie 2018

-

-

 

Limbi moderne aplicate

 16-21 iulie 2018

-

-

Ştiinţe ale comunicării

 16-21 iulie 2018

-

-

Ştiinţe ale educaţiei

 16-20 iulie 2018

Proba eliminatorie – interviu – 21 iulie 2018

-

Muzică

 16-18 iulie 2018

Etapa I eliminatorie – 19 iulie 2018

Etapa a II-a de aptitudini – 20 iulie 2018

Teatru şi artele spectacolului

 16-18 iulie 2018

Etapa I eliminatorie – 19 iulie 2018

Etapa a II-a de aptitudini – 20 iulie 2018

 Afişarea rezultatelor :  23 iulie 2018 -  la panourile de la intrarea dinspre teatru și pe site-ul universității: www.ucv.ro

 

2. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE - ÎNMATRICULARE:

 • 24 – 25 iulie 2018 - confirmarea locurilor de la buget și taxă, achitarea taxei de înmatriculare şi semnarea contractului de studii.
 • 26 iulie 2018 - se afișează rezultatele finale după completarea dosarelor
 • 27,30  şi 31 iulie 2017 - confirmarea locurilor şi înmatricularea candidaților potențial admiși la forma cu taxă după redistribuire, în cazul în care rămân locuri disponibile în urma înmatriculărilor din 24 – 25 iulie 2018. Retragerea dosarelor
 • În perioada 11 – 12 septembrie 2017 se ridică dosarele candidaților neînmatriculați

Notă

 • Neconfirmarea locurilor de la buget și taxă atrage după sine pierderea locului
 • Candidaţii respinşi trebuie să-şi ridice dosarul în termen de 3 luni de la afişarea rezultatelor finale. După această perioadă, se percepe taxă de arhivare.
 • Toţi candidaţii trebuie să păstreze acasă mai multe copii legalizate după Diploma de Bacalaureat. De la facultate, diplomele nu se eliberează decât la absolvire.

 

 2.3. ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 • Se depune un singur dosar mapă la secţia prioritară.
 • Ordinea actelor în dosar:

1.  Formularul de înscriere (se completează electronic în momentul înscrierii);

2. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere SAU actele doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei (în original);

3. Certificatul de naştere (copie şi original pentru certificarea conformităţii); *

4. Diploma de bacalaureat (copie şi original pentru certificarea conformităţii); *

5. Foaia matricolă (copie şi original pentru certificarea conformităţii); *

6. Buletin de identitate / Carte de identitate (copie);

7. Adeverinţă medicală (în original);

8. Pentru candidaţii care sunt studenţi: adeverinţa de student, adeverinţa (de student sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă) (în original);

9. Pentru candidaţii care sunt absolvenţi ai unei alte facultăţi: copie legalizată după diploma de licenţă, copie legalizată după foaia matricolă sau suplimentul la diplomă;

10. Procură notarială pentru împuternicit în cazul în care candidatul nu se prezintă personal la înscriere (în original).

 

* Certificarea conformităţii cu originalul se face de către membrii comisiei