Facultatea de Litere - Universitatea din Craiova

     

Facultatea de Litere

Admitere - Licență 2017

 1. OFERTA EDUCAȚIONALĂ

PROGRAME DE STUDII LICENŢĂ – anul universitar 2017-2018
CIFRA DE ȘCOLARIZARE

Domeniul de licență

Specializarea

Forma de învățământ

Cifra şcolarizare

Buget

Taxă

 

 

 

 

Limbă şi literatură

Limba și literatura română - O limbă și literatura modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)

IF

61(din care 2 rromi)

59

Limba și literatura română - O limbă și literatura modernă (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă)

ID

-

40

Limba și literatura română - Limba şi literatura latină

IF

10

5

Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă(franceză, engleză la Drobeta-Turnu Severin)

IF

25(din care 1 rrom)

15

O limbă şi literatură modernă A (engleză) - O limbă și literatură modernă B (franceză, italiană, germană, spaniolă)/ Limba şi literatura latină)

IF

50(din care 1 rrom)

40

O limbă şi literatură modernă A (franceză) - O limbă și literatură modernă B (engleză, italiană, germană, spaniolă)/ Limbă şi literatură latină)

IF

19

11

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare (engleză, franceză)

IF

19

11

Ştiinţe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

IF

40(din care 2 rromi)

35

Jurnalism

IF

22(din care 1 rrom)

18

 

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogia învăţământului primar şi prereşcolar

IF

20(din care 1 rrom)

40

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar la Drobeta-Turnu Severin

IF

20

40

 

Muzică

Muzică

IF

6(din care 1 rrom)

5

Interpretare muzicală-canto

IF

5(din care 1 rrom)

3

Interpretare muzicală-instrumente

IF

4

4

Teatru şi artele spectacolului

Artele spectacolului (actorie)

IF

9

1

 

TOTAL

 

310 (din care 10 rromi)

327

 

2. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII

 2.1 CRITERII DE ADMITERE

În functie de specializare, admiterea pentru ciclul de studii universitare de licenţă, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă, se organizează pe baza următoarelor criterii:

Domeniul şi specializarea Concurs de admitere şi criterii de departajare

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Limbă şi literatură

 • Limba şi literatura română - O limbă şi literatura modernă B (engleză, franceză, italiană, germană, spaniolă) (IF/ID) - Craiova
 • Limba şi literatura română - O limbă şi literatura modernă B (engleză, franceză) (IF) - Drobeta-Turnu Severin
 • Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină (IF)
 • O limbă şi literatură modernă A (engleză) - O limbă şi literatură modernă B (franceză, italiană, germană, spaniolă)/ Limba şi literatura latină (IF)
 • O limbă şi literatură modernă A (franceză) - O limbă şi literatură modernă B (engleză, italiană, germană, spaniolă)/ Limbă şi literatură latină (IF)

 

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE UMANISTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare (engleză, franceză) (IF)

 

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Ştiinţe ale comunicării

 • Comunicare şi relaţii publice (IF)
 • Jurnalism (IF)

Concurs de admitere

Media generală de admitere, reprezentată de media de la bacalaureat (100%)

 

Criterii de departajare

 1. Limba şi literatura română – proba scrisă de la exa­me­nul de bacalaureat
 2. Media generală a anilor de studiu - liceu

Domeniul fundamental: ŞTIINŢE SOCIALE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Ştiinţe ale educaţiei

 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF) – Craiova
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (IF) – Drobeta-Turnu Severin

Concurs de admitere

Etapa I – eliminatorie probă orală  - interviu (admis/respins)

Etapa a II-a – dosar: Media generală de admitere, reprezentată de media de la bacalaureat (100%)

 

Criterii de departajare

 1. Limba şi literatura română – proba scrisă de la exa­me­nul de bacalaureat
 2. Media generală a anilor de studiu – liceu

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Teatru şi artele spectacolului

 • Artele spectacolului (actorie) (IF)

Etapa I - eliminatorie

O probă orală/practică de testare a aptitudinilor vocale, ritmice şi de interpretare ale candidatului: prezentarea unor versuri şi a unei povestiri din repertoriul candidatului, la alegerea comisiei. Candidatul va fi notat cu admis/respins.

Etapa a II-a cu notă

- atelier de improvizaţie;

- un monolog 

Criterii de departajare

 1. Nota de la proba "atelier de improvizaţie"
 2. Nota de la proba "monolog"
 3. Media la examenul de bacalaureat.
 4. Media generală obţinută în liceu la Limba şi literatura română

Criterii de departajare pentru licenţiaţi:

 1. Nota de la proba "atelier de improvizaţie"
 2. Nota de la proba "monolog"
 3. Media la licenţă
 4. Media la examenul de bacalaureat.

Domeniul fundamental: ARTE

Domeniul pentru studii universitare de licenţă: Muzică

 • Muzică (IF)
 • Interpretare muzicală – canto (IF)
 • Interpretare muzicală – instrumente (IF)

Concurs de admitere - probe vocaționale

Etapa I - eliminatorie

- probă interpretativă - nota reprezintă 50% din medie

Etapa a II-a:

 • solfegiu la prima vedere - nota reprezintă 25% din medie, auz muzical - nota reprezintă 25% din medie

Criterii de departajare

 1. Nota de la Etapa I
 2. Media examenului de  bacalaureat

2.2 CALENDAR ADMITERE

1. Inscrieri şi probe eliminatorii

Domeniul de licență

Înscrierea candidaţilor

Probe eliminatorii

Desfăşurarea probelor de concurs (probe de aptitudini)

 

Limbă şi literatură

 17-22 iulie 2017

-

-

 

Limbi moderne aplicate

 17-22 iulie 2017

-

-

Ştiinţe ale comunicării

 17-22 iulie 2017

-

-

Ştiinţe ale educaţiei

 17-21 iulie 2017

Proba eliminatorie – interviu – 22 iulie

-

Muzică

 17-19 iulie 2017

Etapa I eliminatorie – 20 iulie 2017

Etapa a II-a de aptitudini – 21 iulie 2017

Teatru şi artele spectacolului

 17-19 iulie 2017

Etapa I eliminatorie – 20 iulie 2017

Etapa a II-a de aptitudini – 21 iulie 2017

 Afişarea rezultatelor :  24 iulie 2017 -  la panourile de la intrarea dinspre teatru și pe site-ul universității: www.ucv.ro

 

2. CALENDARUL CONCURSULUI DE ADMITERE - ÎNMATRICULARE:

 • 25 – 26 iulie 2017 - confirmarea locurilor de la buget și taxă prin depunerea diplomei de bacalaureat în original, achitarea taxei de înmatriculare şi semnarea contractului de studii.
 • 27 iulie 2017 - se afișează rezultatele finale după completarea dosarelor
 • 28 iulie şi 31 iulie 2017 - confirmarea locurilor şi înmatricularea candidaților potențial admiși la forma cu taxă (prin depunerea Diplomei de bacalaureat în original şi achitarea taxei de înmatriculare) după redistribuire, în cazul în care rămân locuri disponibile în urma înmatriculărilor din 25 – 26 iulie 2017. Retragerea dosarelor
 • În perioada 11 – 12 septembrie 2017 se ridică dosarele candidaților neînmatriculați

Notă

 • Neconfirmarea locurilor de la buget și taxă atrage după sine pierderea locului
 • Candidaţii respinşi trebuie să-şi ridice dosarul în termen de o lună de la afişarea rezultatelor finale. După această perioadă, dosarele se topesc.
 • Toţi candidaţii trebuie să păstreze acasă mai multe copii legalizate după Diploma de Bacalaureat. De la facultate, diplomele nu se eliberează decât la absolvire.

 

 2.3. ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE

 • Se depune un singur dosar mapă la secţia prioritară.
 • Ordinea actelor în dosar:

1.  Formularul de înscriere (se completează electronic la sala 336/337 în momentul înscrierii);

2. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere SAU actele doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei (în original);

3. Certificatul de naştere (copie şi original pentru certificarea conformităţii); *

4. Diploma de bacalaureat în original** / adeverinţa (pentru absolvenţii 2017) (copie şi original pentru certificarea conformităţii); *

5. Foaia matricolă (copie şi original pentru certificarea conformităţii); *

6. Buletin de identitate / Carte de identitate (copie);

7. Adeverinţă medicală (în original);

8. Pentru candidaţii care sunt studenţi: adeverinţa de student, adeverinţa (de student sau absolvent) privind forma de şcolarizare (buget sau taxă) (în original);

9. Pentru candidaţii care sunt absolvenţi ai unei alte facultăţi: copie legalizată după diploma de licenţă, copie legalizată după foaia matricolă sau suplimentul la diplomă;

10. Procură notarială pentru împuternicit în cazul în care candidatul nu se prezintă personal la înscriere (în original).

 

* Certificarea conformităţii cu originalul se face de către membrii comisiei

** La înmatriculare se depune Diploma de bacalaureat în original şi nu se ridică pe perioada şcolarizării (vă recomandăm să păstraţi la domiciliu copii legalizate).